پرداخت مطالبات ايثارگران و جانبازان مشمول تاييد سازمان حسابرسي نمي شود

 با نظر موافق نمايندگان پرداخت مطالبات، ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا، مشمول تاييد سازمان حسابرسي نمي شود.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (سه شنبه ۳۱ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با زيرجزء ۲ جزء ۳ بند ۱۳ اين لايحه موافقت کردند.
 بر اين اساس تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده(۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است.
تبصره- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي شود و با پيشنهاد ذيحساب و رئيس دستگاه اجرائي و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي پذيرد./پي نوشت :
خبرگزاري خانه ملت،31/2/1392