در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 8 +1 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
الحاق ماده (۳۴) به اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/07/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20275
تصويب‌نامه در خصوص نحوه وصول و واريز منابع حاصل از افزايش قيمت‌ها به خزانه، موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20275
لغو تصويب‌نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۹
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20275
اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/07/1393 - تاريخ تصويب: 16/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20275
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 22/07/1393 - تاريخ تصويب: 16/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20275
تصويب‌نامه درخصوص تکميل و راه‌اندازي و بهره‌برداري طرح الکترود گرافيتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/07/1393 - تاريخ تصويب: 9/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20272
تصويب‌نامه درخصوص کاهش سهميه بيمه اتکايي اجباري
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/07/1393 - تاريخ تصويب: 9/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20272
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۰۸۲۱/ت۴۶۶۸۹هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۰
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/07/1393 - تاريخ تصويب: 9/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20272
اصلاح ماده (۲) دستورالعمل اجرايي ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/07/1393 - تاريخ تصويب: 9/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20272
تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ايران) به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 6/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20269
تصويب‌نامه در خصوص الحاق معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به ترکيب اعضاي کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 6/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20269
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20269
اصلاح مواد (۳) و (۶) آيين‌نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 6/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20269
تصويب‌نامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي (زراعي) براي سال ۱۳۹۴ـ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20269
اصلاح تصويب‌نامه موضوع بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماکو
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 14/07/1393 - تاريخ تصويب: 6/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20296
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 16/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص مستثني شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت در جمهوري اسلامي ايران سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
اصلاح تصويب‌نامه موضوع ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 5/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي بازارگان به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيأت ترک تشريفات مناقصه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 26/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکاليف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقويت و ايجاد دفاتر جديد (ICT) روستايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌اي به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي‌هاي قانوني شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و ساير شرکتهاي تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تمديد مهلت‌هاي مندرج در بند (۱) تصويب‌نامه موضوع قيمت هر ليتر مازوت مصرفي کارخانه‌هاي سيمان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
الحاق يک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات باغيدر سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه درخصوص ترکيب اعضاي شوراي اجتماعي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir