در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله

جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته(قوانين ومقررات /سايت)

ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 2 +1 چيست؟


پايگاه هاي ديگر
عضو شويد

 نام

 Email


عناوین

انتخاب قوانين مورد نظر:


مجموعه قوانین ومقررات
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 16/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص مستثني شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت در جمهوري اسلامي ايران سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
اصلاح تصويب‌نامه موضوع ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 08/07/1393 - تاريخ تصويب: 5/7/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20265
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي بازارگان به عنوان نماينده مجمع عمومي در هيأت ترک تشريفات مناقصه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 26/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص درآمد حاصل از تکاليف مقرر در پروانه اپراتورها جهت کمک به تقويت و ايجاد دفاتر جديد (ICT) روستايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌اي به مساحت (۶۲۶۶) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 4/5/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي‌هاي قانوني شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و ساير شرکتهاي تابع و وابسته وزارت راه و شهرسازي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تمديد مهلت‌هاي مندرج در بند (۱) تصويب‌نامه موضوع قيمت هر ليتر مازوت مصرفي کارخانه‌هاي سيمان
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
الحاق يک بند به ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 2/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۴۳۷/ت۵۰۳۹۳هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 01/07/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20259
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات باغيدر سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه درخصوص ترکيب اعضاي شوراي اجتماعي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه در مورد ورود و ترخيص خودروهاي سواري با حجم موتور (۲۵۰۰) سي‌سي و نحوه تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه درخصوص ميزان جريمه‌هاي نقدي متخلفان از مواد قانوني حفاظت از درياها و رودخانه‌ها در مقابل آلودگي به مواد نفتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه درخصوص ميزان يارانه پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
الحاق يک تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
اصلاح جدول ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 27/06/1393 - تاريخ تصويب: 23/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20255
تصويب‌نامه درخصوص الحاق رؤساي سازمان ملي استاندارد ايران و اتاق اصناف ايران به ترکيب اعضاي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
تصويب‌نامه درخصوص تسويه بدهي‌هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 16/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانک‌هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسکن روستايي در سال ۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 9/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 12/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 25/06/1393 - تاريخ تصويب: 19/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20253
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت تسهيلات بانکي به آسيب‌ديدگان ناشي از زلزله استان ايلام
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1393 - تاريخ تصويب: 9/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20248
اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ...
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 19/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20248
آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامي
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20246
اصلاح ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 17/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20246
تصويب‌نامه در خصوص افزايش مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴)قانون پولي و بانکي کشور
مصوبات هيات وزيران - تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 11/06/1393 - تاريخ تصويب: 5/6/1393- شماره ثبت روزنامه رسمي: 20241
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]
 

» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2014 hvm.ir