در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی

قانون اساسی ایران   سند چشم انداز 20 ساله  سیاستهای کلی نظام   ارسال مقاله   ارتباط قوانين و مقررات     لوح بانک جامع قوانين  

جمعه 11 تير 1395
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 4 +3 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 12
بازديد امروز: 1039
بازديد روز قبل: 1246
بازديد هفته: 9244
بازديد ماه: 42175
بازديد کل: 5064556
آي پي: 54.81.158.193
عضو شويد

 نام

 ایمیل

مصوبات هيات وزيران- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/06/1390 - تاريخ تصويب: 20/07/1390 شماره ثبت روزنامه رسمي : 19383

نسخه چاپي

واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي 5

ح


حادثة دريايي                                          marine incident
[دريايي] پيشامدي كه در آن افراد يا شناور يا محمولة آن يا محيط زيست به مخاطره بيفتد به نحوي كه احتمال آسيب رسيدن به آنها وجود داشته باشد


حاكميت تجميعي                              pooled sovereignty
[سياسي] اختيار قانوني كه تعدادي از دولتها براي تصميم گيري جمعي و سياست گذاري عمومي به يك سازمان از ميان خود واگذار مي كنند
حالت ارتعاشي  ?  تراز ارتعاشي


حالت تدفين                                             burial position,
 funeral position,
 skeletal position
[باستان شناسي ] حالت و وضعيت قرار دادن جسد در درون گور


حالت  شبه پايدار                                metastable state
[شيمي] حالتي كه در آن ماده در زير دماي سيرشدگي در فشار معين به صورت بخار همگن وجود دارد


حالت  فعال شده                                    activated state
[شيمي] حالتي با انرژي زياد كه گونة شبه پايدار براي رسيدن به حالت پايدار از آن عبور مي كند


حامل دِنا                                                        DNA carrier
[ژن شناسي ] هر مولكول يا اندامگاني كه دِنا را به ياخته هاي هدف منتقل مي كند


حباب  همتاسازي                           replication bubble
[ژن شناسي] بخشي از دِناي در حال همتاسازي كه با ريزبين الكتروني به شكل حبابي كوچك ديده مي شود
متـ . چشم همتاسازي                              replication eye


حبه                                                             domain
[? پروتگان شناسي] قطعه اي بس پپتيدي كه به يك واحد ساختاري منفردِ داراي هستة آبگريز تابيده شده است


حبه پيمايي                                       domain walking
[? پروتگان شناسي] روشي رايانه اي براي تعيين تواليهاي دِناي رمزگذار نواحي مجاور يك حبة خاص


حبة  حفظ شده                           conserved domain, CD
[? پروتگان شناسي] حبه اي در پروتئين كه براي عملكردي خاص ضرورت دارد و به همين دليل در طي تكامل حفظ شده است


حبه درآميزي                                  domain swapping
[? پروتگان شناسي] تلفيق دو يا چند توالي دِناي رمزگذار حبه هاي مختلف در پروتئينهاي متفاوت براي توليد ژني آميژه اي كه يك پروتئين نوتركيب را رمزگذاري مي كند


حبه زايي                                       domain expansion
[? پروتگان شناسي] افزايش تعداد حبه هاي متفاوت در يك پروتئين در طي فرايند تكامل


حجرة آرامگاهي                                   tomb chamber
[باستان شناسي] حجره اي كه از آن به جاي آرامگاه استفاده مي شود


حجم  تجاري خالص 
             net merchantable volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي به جز كُنده و تاج و بخشهاي پوسيده و آسيب ديده


حجم تجاري ناخالص
          gross merchantable volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي به جز كُنده و تاج، اما با احتساب بخشهاي پوسيده و آسيب ديده


حجم تقاضا                                             demand volume
[درون شهري ] تعداد وسايل نقليه اي كه پيش بيني مي شود از يك نقطه يا قطعه راه در واحد زمان عبور كنند


حجم  ناخالص كل                               gross total volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي با احتساب كُنده و تاج و بخشهاي پوسيده و آسيب ديده
حداقل  اقامت                                      minimum stay
[گردشگري] كوتاه ترين زمان لازم براي اقامت مسافر در يك مقصد مشخص در ازاي نرخ ثابتي كه دست اندركاران گردشگري تعيين كرده اند


حداكثر  اقامت                                          maximum stay
[ گردشگري ] طولاني ترين زمان لازم براي اقامت مسافر در يك مقصد مشخص در ازاي نرخ ثابتي كه دست اندركاران گردشگري تعيين كرده اند


حد ردة قطري                                  diameter-class limit
[جنگل] حد بالا يا پايين در يك ردة قطري


حد قطر                                                      diameter limit
[جنگل] كمينه يا بيشينة قطر درختان كه بر اساس آن درخت يا گِرده بينه اندازه گيري يا قطع يا بهره برداري مي شود


حدمجاز مسافر          maximum number of travellers
[گردشگري] حداكثر مسافر مجاز كه در پيشنهادها و قراردادهاي مسافرتي قيد مي شود


حدنصاب مسافر          minimum number of travellers
[گردشگري] حداقل مسافر مورد نياز براي ارائة خدمات گردشگري كه در قراردادهاي مسافرتي و تأييديه هاي ذخيرة جا قيد مي شود


حذف  ? وانهش


حرّا                                                                    Avicennia
[ گياهي ] سرده اي از حرّائيان درختي كوچك با حدود يازده گونه با برگهاي متقابل خاكستري و گلهاي كوچك و منظم و كاسه و جام همپوش و تخمدان فوقاني
متـ . سينا


حرّائيان                                                     Avicenniaceae
[ گياهي ] تيـره اي از نعـناسانان درخـتي يا درختـچه اي با يـك سـرده و حدود يازده گـونه كه در نواحي ميان كشـندي دريا در نزديـكي پايـرودها (estuaries) مي روينـد و داراي ريشـه هاي هوايي هستند
متـ . سينائيان


حركت  اداري                        administrative movement
[نظامي] حركت سازمان يافتة نيروها و خودروها براي تسريع در حركت و صرفه جويي در وقت و انرژي، هنگامي كه خطر مداخلة نظامي دشمن در ميان نباشد


حركت مداري بيضوي                elliptical orbital motion
[? اقيانوس شناسي] حركت بيضوي ذرات آب كه عبور موج آن را ايجاد مي كند


حركت  مداري دايره اي                circular orbital motion
[? اقيانوس شناسي] حركت دايره اي ذرات آب كه عبور موج آن را ايجاد مي كند


حريم  اطلاعاتي                              information privacy,
 data privacy, privacy of information
[ كتابداري] حوزة حفاظت از مداركي كه تنها افراد مجاز به آنها دسترسي دارند


حسادت                                                                jealousy
[روان شناسي] هيجاني منفي در يك رابطة سه سويه شامل حسود و محبوب و رقيب كه بين حسود و رقيب شكل مي گيرد


حساس شدگي                                               sensitisation
[? خوردگي] كاهش ويژگيهاي مقاومتي فولاد زنگ نزن به هنگام عمليات حرارتي و جوشكاري كه منجر به تشكيل كروم كاربيد در مرز دانه ها و فقير شدن كروم مي شود
حس انگيخته                                             pathogenic
[موسيقي ] ويژگي نوعي موسيقي آوازي كه در آن لحن غالب است و كاملاً مستقل از نحو يا معناي كلام است


حسگرريزي                                               sensor seeding
[نظامي] رهاسازي شماري حسگر كوچك باتري دار براي رديابي تحركات دشمن از طريق ارسال داده هاي دريافتي، اعم از نشانكهاي صوتي و نوري و راديويي، به مركز پايش


حسي ـ مكانيكي                                  mechanosensory
[پاية پزشكي] مربوط به فعال شدن حسي در پاسخ به تحريك مكانيكي


حصارسنگ                                                 peristalith
[باستان شناسي] حلقه يا رديفي از سنگهاي عمودي به دور يك گورپشته يا بر لبة يك سنگ چين


حفاظت از خوردگي                         corrosion protection
[? خوردگي] به كارگيري هر يك از روشهايي كه به كاهش خوردگي فلز منجر مي شود


حفاظت  شنوايي                                 hearing protection
[? شنوايي شناسي] انجام اقدامات لازم و به كارگيري روشها و وسايل مورد نياز براي كاهش اثرات زيانبار نوفه
متـ . شنوايي باني


حفره                                                                      vesicle
[زمين] كاواكي با شكلهاي متنوع در گدازه ها كه بر اثر به دام افتادن حباب گاز در حين سرد شدن گدازه به وجود مي آيد


حفره دار                                                               vesicular
[زمين ] ويژگي بافت سنگي با حفره هاي فراوان


حفره زايي آب داغ                                  hot water pitting
[? خوردگي] حفره زايي برق شيميايي در لوله هاي مسي سامانة آب گرم خانگي، ناشي از رسوب ذرات بسيار ريز در جدارة داخلي لوله ها كه نقش كاتد را ايفا مي كند و سبب از ميان رفتن فيلم (film) محافظ مس مي شود


حفره زايي آب سرد                              cold water pitting
[? خوردگي ] حفره زايي برق شيميايي در لوله هاي مسي سامانة آب سرد خانگي بر اثر اكسيژن و كربن دي اكسيد موجود در آب


حفظ كُلَش                                            stubble retention
[زراعت] نگهداشتن كُلَش بر روي زمين به صورت خاكپوش


حقِّ ممتاز بازگرداني                                       salvage lien
[دريايي ] نوعي حق ممتاز دريايي كه براي بازگردان نسبت به كشتي يا كالاهاي آن در روند بازگرداني تا زمان وصول مطالبات محفوظ است


حقِّ ممتاز دريايي                                         maritime lien
[دريايي] حقي كه بر كشتي و تجهيزات و كالاهاي آن براي تضمين پرداخت بدهي و خسارت براي مدعي وجود دارد و تسهيم آن به موجب قانون است


حقِّ ممتاز مالك كشتي                          shipowner’s lien
[دريايي] حق قانوني مالك كشتي براي در اختيار گرفتن كالا تا زمان تصفيه حساب امور مربوط به كراية بار يا قرارداد اجارة كشتي يا خسارت ديركرد يا ساير موارد


حكومت يكپارچه                                          unitary state,
 unitary government
[سياسي] نوعي حكومت كه در آن تنها دولت مركزي اقتدار دارد


حلزون نگاره                                     electrocochleogram
[? شنوايي شناسي] نمودار حاصل از الكترو حلزون نگاري
حلزون نگاري  ?  الكتروحلزون نگاري


حلقة  آتش زاد                                                       fire ring
[جنگل] حلقة آسيب زادي كه بر اثر آتش در بُن لاد به وجود مي آيد


حلقة  آسيب زاد                                         traumatic ring,
 traumatic zone
[جنگل] بخشي از بافت زخمي شده كه در نتيجة آسيب ديدگي بُن لاد ايجاد مي شود


حلقة برق زاد                                               lightning ring
[جـنگل] حلقة آسـيب زادي كه بر اثر آذرخش خفيف در بُن لاد به وجود مي آيد


حلقة پشت بند                                              backing ring
[متالورژي] پشت بندي به شكل حلقه كه عموماً در جوشكاري لوله ها به كار مي رود


حلقه پوسه                                                             ring rot
[جنگل] هر نوع پوسيدگي در حلقه هاي رشد كه عمدتاً در چوب پيشين حلقه هاي رشد به وجود آيد


حلقة  خشكي زاد                                           drought ring
[جنگل] حلقة آسيب زادي كه بر اثر خشكسالي در بُن لاد به وجود مي آيد


حلقة  رشد                                                     growth ring
[جنگل] شكل حلقوي لاية رشد در برش عرضي درختان


حلقه قرمزي                                               red ring decay,
 red ring rot
[جنگل] نوعي بيماري كه بر اثر نوعي قارچ بر روي درختان سوزني برگ نيمكرة شمالي ايجاد مي شود


حلقة كاذب                                                         false ring
[جنگل] حلقة دوم يا حلقة رشد تأخيري كه در يك دورة رويش در نتيجة شرايط نامساعدي مانند خشكي يا سرماي ديررس يا خزان زودرس ايجاد مي شود


حلقة  ناپيوسته                                   discontinuous ring
[جنگل] حلقة رشدي كه به سبب خفته بودن بخشهايي از بُن لاد دورتادور ساقه را به طور كامل فرا نگرفته باشد


حلقة نجات  ?  شناوة  نجات


حلقة يخ زاد                                                   frost ring
[جنگل] حلقة آسيب زادي كه بر اثر يخبندان ديررس در بُن لاد به وجود مي آيد


حمل و نقل رابط                          connecting transport
[ گردشگري ] جابه جا كردن مسافران از نقطه اي به نقطة ديگر براي برقراري ارتباط ميان دو وسيلة نقلية غالباً متفاوت


حملة  برخوردي                               impingement attack
[? خوردگي ] نوعي خوردگي فرسايشي موضعي كه بر اثر تلاطم يا برخورد جريان مايع به وجود مي آيد
متـ . خوردگي  برخوردي               impingement corrosion


حملة  سولفيدي                                           sulfide attack
[? خوردگي ] خوردگي آلياژهاي مس در آبهاي خنك كننده كه به دليل آلوده كننده هاي سولفيدي و پلي سولفيدي موجود در آب شور دريا رخ مي دهد


حملة هاليدي                                                halide attack
[? خوردگي ] خوردگي فلز يا آلياژ توسط هاليدها (هالوژنها) كه اتمهاي فلز را اكسيد مي كنند و يك پوستة هاليدي تشكيل مي دهند
حملة  هيدروژني                                     hydrogen attack
[? خوردگي] تشكيل متان يا گازهاي حاصل از واكنش هيدروژن با اكسيدها يا كاربيدهاي احياشدة داخل آلياژ در دماي بالا كه به ساختار آلياژ آسيب مي رساند


حملة  هيدروژني دمابالا
 high-temperature hydrogen attack
[? خوردگي] كاهش استحكام و انعطاف پذيري فولاد به دليل واكنش دمابالاي هيدروژن با كاربيدهاي موجود كه منجر به كربن زدايي و ايجاد شكافهاي داخلي مي شود


حنا                                                                     Lawsonia
[گياهي] سرده اي از حنائيان كه بومي مناطق نيمه خشك گرمسيري و نيمه گرمسيري افريقا و جنوب آسيا و شمال استراليا است و از قديم از آن براي رنگ آميزي پوست و مو و ناخن و چرم و پشم استفاده مي شده است


حنائيان                                                            Lythraceae
[ گياهي ] تيره اي از موردسانان علفي چندساله يا درختچه اي با حدود 31 سرده و حدود 620 گونه كه اغلب در نواحي گرمسيري پراكنده هستند و در امريكاي جنوبي و افريقا تنوع زيادي دارند


حوضچة  كِشَندي                             tidal pool, tide pool
[? اقيانوس شناسي، جَوّ، زمين ] حوضچة آب باقيمانده از فعاليت كِشَندي


حوضة  ژرف اقيانوس ? حوضة ژرف دريا


حوضة ژرف دريا                                        deep-sea basin
[? اقيانوس شناسي] بخشي از بستر عميق اقيانوس كه فاصلة بسيار با خشكي دارد و در زير آن پوستة بازالتي قرار دارد
متـ حوضة  ژرف اقيانوس                        deep-ocean basin


حوضة  كِشَندي                                                 tidal basin
[? اقيانوس شناسي، زمين، نقشه برداري] حوضة طبيعي يا مصنوعي كه تحت تأثير فعاليت كِشَندي قرار دارد


حولة قدي                                 bath sheet, bath blanket
[ گردشگري ] حولة بسيار بزرگ حمام


حولة  لباسي                                                         bathrobe
[ گردشگري] حولة گشاد و آستين داري كه قبل يا بعد از استحمام به تن مي كنند


حيطه بندي                                          compartmentation
[نظامي ] فراهم ساختن امكان دسترسي محدود به اطلاعات براي افرادي كه براي انجام كاري مشخص به اطلاعات خاصي نياز دارند


خخار                                                              spike   
[? ميكرب] نوعي برجستگي بر روي سطح ذرة ويروسي


خاراشكنيان                                               Saxifragaceae
[ گياهي ] تيره اي از خاراشكن سانان علفي هميشه سبز يا خزان دار با 30 سرده و 580 گونه كه به طور گسترده در نواحي سرد و معتدل شمالي و خصوصاً در مناطق صخره اي مي رويند و برگهاي آنها قاعده اي و ساده و گلهايشان داراي تقارن شعاعي است و كاسه و جام مجزا با پنج كاسبرگ و پنج گلبرگ دارند


خارج از اجاره                                                        off-hire
[دريايي ] ويژگي كشتي تحت اجاره اي كه اجاره كننده به دليل عدم امكان استفاده از آن از پرداخت اجاره معاف مي شود
خارعروس                                                              Morina
[ گياهي ] سرده اي از خارعروسيان با حدود ده گونه كه از اروپا تا شرق آسيا پراكنده هستند


خارعروسيان                                                   Morinaceae
[ گياهي ] تيره اي از خواجه باشي سانان علفي ضخيم چندساله با سه سرده و هفده گونه كه به صورت بومي در اوراسيا از بالكان تا چين پراكنده هستند، برگهاي آنها طوقه اي و گلها با تقارن دوطرفه است كه در چرخه هاي متوالي قرار دارند و حلقه اي اضافي به نام كاسة فرعي (epicalyx) گلها را احاطه كرده است


خاس                                                                           Ilex
[ گياهي ] سرده اي از خاسيان درختي كوچك يا درختچه اي معمولاًٌ هميشه سبز و به ندرت خزان دار با بيش از 270 گونه كه در مناطق گرمسيري جنوب امريكا و مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري آسيا پراكنده اند؛ گلهاي اين گياهان معمولاً چهارپر و به ندرت پنج تا نُه پر است؛ ميوة آنها شفت كروي يا كروي كشيده به رنگ قرمز يا سياه و به ندرت زرد است


خاس سانان                                                     Aquifoliales
[ گياهي ] راسته اي از گياهان پيوسته گلبرگ با بيش از 500 گونه و پنج تيره


خاك  آهكي                                              calcareous soil
[زمين ] خاكي كه مقدار كلسيم كربنات آزاد آن به حدي است كه در هنگام واكنش با اسيد مي جوشد


خاك ارّه                                                                 sawdust
[جنگل] خرده هاي بسيار ريز چوب كه بر اثر ارّه كشي به وجود مي آيد


خاك  بازمانده                                                      relict soil
[زمين] خاك تشكيل شده بر روي يك چشم انداز قديمي كه با رسوبات جوان تر پوشيده نشده است


خاكچال زي واكنشي                            bioreactor landfill
[محيط زيست] نوعي خاكچال كه در آن براي تسريع تجزية زيستي شيرابة توليدشده به پسماند برگشت داده مي شود


خاك  خودپوش                                   self-mulching soil
[زراعت] خاكي كه لاية سطحي آن به قدري فشرده است كه بر اثر ضربة قطره هاي باران از ميان نمي رود و مانند خاكپوش از لاية زير محافظت مي كند


خاكريز                                                         parapet
[نظامي] ديوارة دفاعي خاكي براي حفاظت در برابر آتش توپخانة دشمن


خاكريز گدازه                                                    lava levee
[زمين ] ورقه هاي سنگ پايي از گدازه كه بر روي مسيرهاي طبيعي خود جريان يافته و خاكريزي جامد به وجود مي آورد


خاك سپاري  ?  تدفين


خاكسترخانه                                                     cinerarium
[باستان شناسي ] محل نگهداري خاكستردانها


خاكستردان                                             cinerary vessel,
 burial urn, funerary urn, funeral urn,
 cremation urn, cinerary urn,
 burial pot
[باستـان شناسي] ظرفي براي نگـهداري خاكـستر سوختة يك يا چند جسد


خاكستردان سپاري                                urned cremation
[باستان شناسي] قرار دادن بقاياي سوختة استخوانهاي انسان يا جانور در درون خاكستردان
خاكسترسنگ                                                      ash stone
[زمين ] سنگي متشكل از خاكستر آتشفشاني


خاك ورزي تكميلي                                 after cultivation
[زراعت] انجام عمليات خاك ورزي بعد از سبز شدن گياه زراعي


خاكه بلور                                         frazil crystals, frazil
[جَوّ] يخ بلورهايي كه در آب اَبَرسرد متلاطم شكل مي گيرند و تلاطم مانع از به هم چسبيدن آنها مي شود
متـ . يخ  سوزنكي                                            needle ice


خاكه چوب                                                 wood flour
[جنگل] چوب كاملاً خردشده كه با گذراندن از الكهاي متعدد درجه بندي مي شود
متـ . پودر  چوب


خاكه يخ                                                                frazil ice
[جَوّ] 1. انباشت خاكه بلور در حجمي از آب 2. مرحلة آغازين تشكيل يخ در آب متلاطم


خال جوش                                                           tack weld
[متالورژي ] هر يك از جوشهاي كوچك فاصله دار براي هم راستا نگاه داشتن قطعات در حين جوشكاري اصلي


خالي ماند  ايستگاه                          berth clearance time
[درون شهري] كمترين فاصلة زماني ممكن بين خروج يك اتوبوس از ايستگاه و ورود اتوبوس ديگر به آن


خاموش سازي ژن                                       gene silencing
[ژن شناسي ] منع بيان ژن


خاموشگر                                                               silencer
[ژن شناسي] توالي كوتاهي از دِنا، در نزديكي يا داخل يك ژن، كه مانع بيان آن مي شود
متـ . عنصر خاموشگر                              silencer element


خانوادة حبه                                        domain family
[? پروتگان شناسي ] مجموعه پروتئينهايي كه از لحاظ ساختاري و عملكردي متنوع، اما در بخشي از توالي مشترك هستند و اين اشتراك نقش ساختاري و عملكردي خاصي به آنها مي دهد


خانوادة  هم پيوستة  تابعها
 equicontinuous family of functions
[رياضي ] خانواده اي از تابعها مانند   از فضاي سنجه اي  به فضاي سنجه اي ، با اين ويژگي كه به ازاي هر   عدد   يافت شود، به طوري كه به ازاي هر  و  از  و هر ، اگر  ، آنگاه


خدمات اختياري گردشگري        optional tourism service
[ گردشگري ] بخشي از خدمات گردشگري كه هزينة آن در قيمت برنامة سفر در نظر گرفته نشده است، اما مسافر امكان انتخاب و خريد آن را دارد


خدمات اطلاعاتي                            information services
[ كتابداري ] فعاليتهاي مربوط به عرضة اطلاعات و خدمات مرتبط با آن بنا به نياز كاربران


خدمات اطلاعاتي كتابخانه    library information services
[ كتابداري] خدماتي كه كتابخانه در پاسخ به نيازهاي كاربران دربارة يك موضوع ارائه مي دهد


خدمات تهية بليت                                  ticket service
[ گردشگري ] تهيه و فروش انواع بليت هاي ورودي به جاذبه هاي گردشگري در مراكز اقامتي
خدمات  جنبي                                 ancillary services
[ گردشگري ] خدماتي از قبيل تميز كردن و جابه جايي وسايل مهمانان در مراكز اقامتي


خدمات رواديد                                         visa service
[گردشگري] كمك به مسافران براي اخذ مجوز قانوني از كنسولگري يا ادارة مهاجرت محلي براي ورود به يك كشور يا خروج يا عبور از آن


خدمات سلامت                                         health services
[علوم سلامت] خدماتي كه زير نظر متخصصان سلامت يا مستقيماً به دست آنها براي حفظ يا بهبود يا بازيابي سلامت انجام مي شود


خدمات گردشگري                             tourism services
[ گردشگري ] مجموعِ خدماتي كه به مسافران و بازديدكنندگان و گردشگران ارائه مي شود


خراب ـ كارا                  fail-operative fail-operational,
[درون شهري، ريلي، هوايي] ويژگي سامانه اي كه در صورت خرابي، علي رغم هشداردهي، در عملكردش محدوديتي ايجاد نمي شود


خرابي ايمن                                                          fail-safe 1
[درون شهري، ريلي، هوايي] ويژگي سامانه اي كه در صورت خرابي خطري براي افراد يا خللي در سامانه هاي ديگر ايجاد نشود و آسيب به حداقل برسد


خرابي ايمن باز                                  fail-safe open, FSO
[درون شهري، ريلي، هوايي] ويژگي قطعه يا دريچه اي خرابي ايمن كه در صورت بروز خرابي همچنان باز باقي مي ماند


خرابي ايمن بسته                              fail-safe close, FSC
[درون شهري، ريلي، هوايي] ويژگي قطعه يا دريچه اي خرابي ايمن كه در صورت بروز خرابي همچنان بسته باقي مي ماند يا بسته مي شود


خرابي تاب                                                          fail-active
[درون شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي سامانه اي كه در صورت بروز خرابي، بدون هشداردهي، همچنان به كار خود ادامه مي دهد


خرابي ناتاب                                                     fail-passive
[درون شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي سامانه اي كه در صورت بروز خرابي، بدون هشداردهي، از كار مي افتد


خربزة  درختي                                                       Carica  
[ گياهي ] سرده اي از خربزه درختيان به ارتفاع حداكثر ده متر، بدون انشعاب، با 45 گونه كه اغلب در مناطق گرمسيري امريكا پراكنده هستند؛ برگهاي گياهان اين سرده نرم و لَپ دار به طول 30 تا 60 سانتي متر با دمبرگ بلند است كه در بالاي تنه به صورت خوشه اي قرار گرفته اند؛ گلهاي آنها تك جنسي با ده پرچم در دو حلقه و مادگي آنها داراي يك كلالة بدون پاية پنج لَپي است


خرد بوم شناسي اطلاعات
 micro-ecology of information
[ كتابداري] مطالعة روابط متقابل فرد و سازمان و فنّاوري با محيط اطلاعاتي در مقياس فردي در مسئوليتهاي اجتماعي و حرفه اي و شخصي


خُردفيزيك  اَبر                                 cloud microphysics
[جَوّ] فرايندهاي مرتبط با اَبر مانند رشد و تبخير كه در مقياس هواويز منفرد يا ذره بارش رخ مي دهد


خُردكاني                          micromineral, trace element
[ تغذيه] مادة كانيايي كه نياز بدن به آن كمتر از صد ميلي گرم در روز است


خُردمغذي                                                    micronutrient
[ تغذيه] مادة مغذي اي كه نياز روزانه به آن نسبتاً كم است، شامل ويتامينها و مواد كانيايي
خرزهره                                                                 Nerium
[ گياهي ] سرده اي از خرزهره ايان درختچه اي شيرابه دار با پنج تا هشت گونه كه در ناحية مديترانه و مناطق نيمه گرمسيري آسيا تا ژاپن پراكنده اند، برگهاي گياهان اين سرده متقابل يا سه تايي و گل آذين آنها انتهايي با گلهاي زيباست


خُرفه                                                                   Portulaca
[ گياهي ] سرده اي از خُرفه ايان علفي يك سالة گوشتي گسترده بر روي زمين با 40 تا 100 گونه كه برگهاي قاشقي شكل و ساقه هاي قرمز و گلهايي دارند كه در نور خورشيد مي شكفد


خُرفه ايان                                                    Portulacaceae
[ گياهي] تيره اي از ميخك سانان علفي يا درختچه اي با حدود بيست سرده و 580 گونه كه پراكنش جهاني دارند، اما بيشتر در مناطق نيمه خشك نيمكرة جنوبي مثل افريقا و استراليا و امريكاي جنوبي مي رويند


خرك                                            bridge, ponticello
[موسيقي ] قطعة كوچكي در سازهاي زهي كه زه ها را از صفحة صوتي بالاتر نگه مي دارد


خرما                                                                      Phoenix
[ گياهي] سرده اي از خرمائيان درختي با حدود سيزده گونه كه در جزاير قناري و افريقاي شمالي و خاورميانه و پاكستان و هند و ايالت كاليفرنيا در امريكا يافت مي شوند؛ درخت خرما تقريباً تا 23 متر رشـد مي كند؛ ساقة آن پوشـيده از بقاياي قاعدة برگهاي قـديمي اسـت و به تاجي زيبا از برگهاي شـانه اي بلند به طـول حداكثر پنـج متر منتهي مي شود؛ سنبلـة گلها از محور برگـهاي سال قبل خارج و منشعب مي شود و گلهاي نر و ماده بر روي پايه هاي مجزا ظاهر مي شوند و گرده افشاني در آنها به شكل مصنوعي صورت مي گيرد


خرماسانان                                                            Arecales
[ گياهي ] راسته اي نخل مانند با فقط يك تيره و 189 سرده و حدود 2400 گونه كه برخي از آنها اهميت اقتصادي دارند؛ با اينكه همة گونه هاي خرماسانان به جز تعداد كمي، محدود به مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري مي شوند، از لحاظ جغرافيايي و شكل ظاهري با يكديگر فرق دارند


خروج                                                        check-out
[ گردشگري ] تخلية اتاق و تصفية حساب


خروج  با تأخير                                     late check-out
[ گردشگري ] خروج مسافر از مهمانخانه ديرتر از زمان مقرر


خروج رايانه اي                               in-room check-out
[ گردشگري] انجام رايانه اي روال خروج و تصفية حساب در مهمانخانه با استفاده از رايانه


خروس اخته                                                           capon  
[ فنّاوري غذا] خروس بالغ‍ي ـ كه آن را عقيم كرده باشند


خروس بالغ                                                            cock    
[ فنّاوري غذا] پرندة نر بالغ اهلي اخته نشدة متعلق به سردة ماكيان (Galus) و راستة ماكيان سانان


خزانه                                                                     nursery
[زراعت] محلي كه در آن گياهان را براي انتقال به زمين اصلي يا پيوند زدن مي كارند


خسارت لغو                                      cancellation charge
[گردشگري] هزينه اي كه مسافر در صورت لغو كردن قرارداد سفر بايد بپردازد


خستگي                                                                 fatigue
[روان شناسي] واكنشي بهنجار و گذرا در برابر فشار و تنشهاي عاطفي و جسمي كه در آن فرد احساس ناراحتي مي كند و كارايي خود را از دست مي دهد
خستگي اصطكاكي                                   fretting fatigue
[? خوردگي] خستگي قطعه اي كه هم در معرض اصطكاك و هم تحت بار است و در نتيجه از عمر خستگي (fatigue life) آن كاسته مي شود


خستگي فلز                                                 metal fatigue
[? خوردگي ] كاهش فزايندة استحكام فلز بر اثر تنشهاي مكرر به نحوي كه هيچ يك از آنها از حد استحكام كششي نهايي فلز بيشتر نباشد


خشكي يخ                                                              land ice
[جَوّ] هر قسمت از پوشش يخ فصلي يا دائمي كرة زمين كه بر اثر انجماد بارش تشكيل مي شود و نقطة مقابل دريايخ است


خط اَبر                                                                cloud line
[جَوّ] نوار باريكي از اَبر كه اجزاي منفرد آن به هم پيوسته اند و پهناي آن كمتر از يك درجة عرض جغرافيايي است


خط تاج                                                             crown line
[درون شهري] خط كشي اي كه دماغة ورودي و خروجي سطح ضربدري را به يكديگر وصل مي كند


خط چراغ جنگي                                                   light line
[ نظـامي ] خط مشـخصي كه پـس از آن خـودروهـا، در شب، مـلزم بـه خـاموش كـردن چـراغهاي معمـول خود و استفـاده از چراغـهاي فـروتـاب خـاصي هستنـد كـه از ديـد دشـمن پنهان مي ماند


خط حد                                                               boundary
[نظامي ] خطي فرضي كه ناحية تحت پوشش هر يك از يگانها را براي هماهنگيِ بهتر و جلوگيري از اختلال مشخص مي كند


خط خيز                                                             phase line
[نظامي] خطي براي واپايش و هماهنگي عمليات نظامي كه معمولاً به گونه اي انتخاب مي شود كه در منطقة عملياتي به سهولت قابل تشخيص باشد


خط ديد بان ـ هدف                           observer-target line
[نظامي] خطي فرضي ميان ديد بان و هدف در هنگام ثبت مشاهدات


خط عبور يك                                                        lane one
[درون شهري] اولين خط عبور راه در مجاورت شانة راه


خط عزيمت                                            line of departure
[نظامي] خطي فرضي در جنگ زميني كه از آن براي ايجاد هماهنگي در حركت عناصر حمله استفاده مي شود


خط عقب روي                                       line of retirement
[نظامي ] خط حركت به عقب نيروهاي گشت


خط فرود                                                           line of fall
[نظامي] خطي فرضي و مماس بر منحني مسير گلولة توپ در نقطة برخورد با هدف


خط قبضه ـ هدف                          gun-target line, GTL
[نظامي] خطي فرضي و مستقيم از توپ تا هدف


خط كرانه                                                             shoreline
[? اقيانوس شناسي، زمين، نقشه برداري ] اثر سطح آب بر ساحل كه با كِشَند تغيير مي كند


خط كناره                                                             coastline
[? اقيانوس شناسي، زمين، نقشه برداري] خطي كه حداكثر پيشروي امواج توفاني بر روي ساحل/ كرانه را نشان مي دهد
خط مجال                                                              turnout
[درون شهري] خط عبور كوتاهي كه به يك راه دوخطة دوجهته اضافه مي شود تا وسايل نقلية كَُندرو بتوانند به آن وارد شوند يا در آنجا توقف كنند و در نتيجه عبور وسايل نقلية تُندرو امكان پذير شود


خط مورب                                                transversal line
[رياضي ] خطي كه دو يا چند خط را قطع كند


خط نشانه روي                                                  line of aim
[نظامي] خطي فرضي از نگاه شخص توپچي يا تيرانداز كه در امتداد آن، هدف قابل رؤيت است


خط نمونه                                                                transect
[جنگل] نوارنمونة بسيار باريكي كه در ميان پوشش گياهي مورد مطالعه قرار دارد


خطوارگي                                                             lineation
[زمين ] خطواره بودن ساختار يك سنگ


خطوارگي  پله اي ـ جدايشي
 parting-step lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي جدايشي كه ويژگي آن وجود تيغه هاي پله مانند تقريباً موازي است


خطوارگي  تقاطعي                         intersection lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي حاصل از تقاطع دو سطح تخت


خطوارگي جدايشي                                parting lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي كه در آن بي نظميها يا رشته هاي نامشخص بر روي صفحات لايك بندي (lamination) ديده مي شود


خطوارگي جرياني                                  current lineation,
 parting-plane lineation
[زمين] نوعي خطوارگي جدايشي كه در آن تيغه هاي خطي كوچك در فواصل چند ميلي متري تا چند سانتي متري از يكديگر قرار گرفته اند


خطوارگي كنگره اي                         crenulation lineation
[زمين] نوعي خطوارگي كه ويژگي آن وجود لولاهاي چينهاي كوچك يا كنگره هايي است كه در ايجاد رَخ كنگره اي مؤثر هستند


خطواره                                                               lineament
[زمين] سيماي (feature) عارضه نگاشتي خطي اي با گسترة ناحيه اي كه تصور مي شود ساختار پوسته را نمايش مي دهد


خفگي                                                                    choking
[ هـوايـي ] وضعـيتـي در جـريـان شـارة تـراكـم پـذيـر (compressible fluid flow) كه در آن جـريـان جـرمي (mass flow)  به بيشترين حد خود افزايش مي يابد يا سرعت آن در مجرا به سرعت صوت مي رسد


خم اَبر                                                               nephcurve
[جَوّ] در اَبركاوي، خطي كه بخش قابل ملاحظه اي از يك سامانة اَبر را محدود مي كند تا استخراج اطلاعات براي تحليلگر آسان تر شود


خم پادكي                                                       pedal curve
[رياضي ] براي خمي مفروض نسبت به نقطة ثابت ، مكان هندسي پاي عمود وارد از   بر مماس متغيري بر آن خم


خم تكه اي هموار                       piecewise smooth curve
[ رياضي ] خمي كه به جز در تعدادي مـتناهي از نقاط، پيوسته مشتق پذير باشد


خميدگي سر                                           head orientation
[باستان شناسي] وضعيت قرار گرفتن سر و گردن هنگامي كه راستاي بدن و راستاي مهره هاي گردن يكي نباشد
خميده چوب                                                 bentwood
[جنگل] چوبي كه آن را ابتدا در محيط گرم و مرطوب و احياناً با بهره گيري از برخي مواد شيميايي خم و سپس سرد و خشك مي كنند


خمير چوب                                                       wood pulp
[جنگل] الياف چوبي تفكيك شده با ابزار مكانيكي يا مواد شيميايي براي توليد فراورده هاي سلولوزي


خمير گوشت                                                     meat paste
[ فنّاوري غذا] فراورده اي خميرمانند تهيه شده از حدود 70 درصد گوشت ساطوري شده كه بافتي با نرمي متوسط دارد


خواب شكني                                      dormancy breaking
[زراعت، گياهي] تغيير طبيعي يا مصنوعي در رويان بذر به منظور تحريك آن براي جوانه زني


خواص  عملكردي                           functional properties
[ فنّاوري غذا] آن دسته از خواص مادة غذايي كه بر رفتار آن ماده و ماده اي كه به آن افزوده مي شود اثر مي گذارد


خود                                                                           self
[روان شناسي ] كليت فرد شامل همة ويژگيهاي آگاهانه و ناآگاهانه و جسمي و ذهني او


خودانكاري                                                        self-denial
[روان شناسي ] سركوب آرزوها و اميال و چشم پوشي از ارضاي آنها


خود ـ روان شناسي                                 self-psychology
[روان شناسي] نظريه اي روان شناختي كه در آن كلية رفتارها با ارجاع به « خود» تفسير مي شود و بر روابط فرد با ديگري و پاسخگويي والدين به نيازهاي هيجاني فرزند تأكيد دارد


خودروِ  برون جاده اي                              off-road vehicle,
 ORV, off-highway vehicle
[جنگل] خودروي كه از آن در بيرون از جاده ها يا در جاده هاي فرعي، مانند راههاي جنگلي، براي دسترسي به نواحي سخت گذر استفاده مي كنند


خودروِ دوربين دار                                                   cam-car
[نظامي] خودروِ مجهز به دوربين مخفي كه از آن در عمليات مراقبت و تعقيب نامحسوس استفاده مي شود


خودروِ سنگين                                            heavy vehicle
[درون شهري] خودروي با بيش از چهار چرخ فعال


خودروِ همه جارو                                 all-terrain vehicle,
 ATV
[جنگل] خودروِ بنزين سوز برون جاده اي كه مختص دسترسي به نواحي دوردست است
 
خودگرده افشان                                          self-pollinated
[زراعت، گياهي] ويژگي گل يا گياهي كه گرده افشاني آن در خود گياه صورت مي پذيرد


خودگرده افشاني                                       self-pollination
[زراعت، گياهي] نوعي گرده افشاني كه در آن گردة گياه مادگي همان گياه را بارور مي كند


خودمحور                                                          egocentric
[روان شناسي ] فردي كه به خودمحوري تمايل دارد


خودمحوري                                                   egocentrism,
 egocentricity
[روان شناسي ] تمايل به تمركز بر نيازها و مسائل فردي به جاي نيازها و مسائل گروه يا اجتماعي كه فرد به آن تعلق دارد
خوربين                                                    helioscope
[?  نجوم رصدي] ابزاري براي مشاهدة قرص خورشيد كه از چشم رصدگر در مقابل پرتوهاي درخشان خورشيد محافظت مي كند


خورپا                                                           heliostat
[?  نجوم رصدي ] ابزاري مجهز به ساعت ران كه همواره جهت خورشيد را در آسمان دنبال مي كند


خورپوسته                                                            sun crust
[جَوّ] نوعي برف پوسته ناشي از يخ زدن دوبارة بلورهاي سطحي برف كه آفتاب آنها را ذوب كرده است


خورتصويرنگار                                  photoheliograph
[?نجوم رصدي] تلسكوپ‍ي ـ شكستي كه ويژة عكس برداري از قرص خورشيد است
متـ . خورشيدنگار


خوردگي آتشي ـ دودي         fire and smoke corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي كه بر اثر واكنش شيميايي ميان گازهاي حاصل از احتراق و لاية محافظ اكسيدي آلياژهاي فلزي در نقاطي كه در معرض آتش و دود هستند، رخ مي دهد


خوردگي  آهن  سه ظرفيتي               ferric ion corrosion
[? خوردگي ] خوردگي فلزات آهني بر اثر تماس با آب اسيدهاي معدني و يونهاي فريك موجود در آنها كه در طي آن سرعت خوردگي تحت تأثير اكسيژن هوا افزايش مي يابد


خوردگي  آهن نشين               embedded iron corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي شياري در سازه هاي فولاد زنگ نزن كه در آن آهن غيرآلياژي باقي مانده در سطح فولاد در تماس با رطوبت هوا زنگ مي زند


خوردگي  برخوردي ?  حملة برخوردي


خوردگي  جوّكاهشي ?  خوردگي فاز گازي


خوردگي  جيوه اي                              mercury corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي فلزمذاب كه در آن جيوه فلز مذابِ خورنده است


خوردگي چنگاله اي                              chelant corrosion
[? خوردگي] انحلال يا نازك شدن لوله هاي ديگ بخار كه بيشتر در نواحي تحت تنش رخ مي دهد و ناشي از غلظت بيش از حد چنگاله هاي نمك سديمي است كه در مدتي طولاني براي واپايش حلاليت رسوب به كار رفته است


خوردگي  خاكسترسوختي                  fuel-ash corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي كه بر اثر مواد خورندة موجود در رسوب خاكستر سوخت مذاب رخ مي دهد


خوردگي  خاكسترنفتي                      oil-ash corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي بر اثر رسوب خاكستر مذاب حاصل از سوختهاي حاوي واناديم كه سبب انحلال لايه هاي محافظ اكسيدي و نفوذ سريع اكسيژن و ديگر گازهاي حاصل از احتراق به سطح فلز مي شود


خوردگي  خط  آب                                   waterline attack
[? خوردگي ] نوعي خوردگي كه در آن مرز ميان جدارة لوله يا ظرف فلزي و شارة درون آن همزمان تحت تأثير پيل اختلاف دمشي (differential aeration cell) و خوردگي شياري قرار مي گيرد


خوردگي در خاك                                        soil corrosion
[? خوردگي] نوعي خوردگي الكتروشيميايي كه به دليل اختلاف غلظت اكسـيژن و همچنيـن رطوبت و نمك موجـود در خاك اتفاق مي افتد
خوردگي  دريايي                                 marine corrosion,
 seawater corrosion
[? خوردگي] خوردگي تجهيزات و سازه هاي فلزي و بتني در دريا و مناطق ساحلي


خوردگي رسوبي                                  deposit corrosion,
 deposit attack
[? خوردگي] نوعي خوردگي كه در زير يا اطراف يك رسوب ناپيوسته بر سطح فلز به وجود مي آيد


خوردگي  زردزخمي                         ringworm corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي موضعي در ديوارة لوله هاي نفت خام بر اثر شيو حرارتي (temperature gradient) و حملة عوامل خورندة محيطي در مجاورت فلز


خوردگي  سايشي                               abrasion corrosion
[? خوردگي ] فرايند توأم سايش و خوردگي كه بر اثر آن فلز به صورت مكانيكي از بين مي رود


خوردگي سنج                              corrosometer, corrator
[? خوردگي ] هر يك از افزاره هايي كه با اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي نمونة فلزي در محيط خورنده يا با استفاده از پديدة الكتروشيميايي موسوم به قطبش خطي، ميزان خوردگي را اندازه گيري يا پايش مي كنند


خوردگي  سولفيدي                              sulfidic corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي ناشي از تركيب انواع سولفيدها با فلز در دماي بالا كه موجب ايجاد محصولات سولفيدي مي شود


خوردگي شكوفه لحيمي             solder bloom corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي كه در نواحي لحيم شدة تبادل گرهاي گرمايي پديد مي آيد


خوردگي  شيارچاقويي                knife-line attack, KLA
[? خوردگي ] نوعي خوردگي مرزدانه اي در آلياژ فولاد زنگ نزن كه بر اثر حساس شدگي در راستاي خط جوش يا بر روي خط جوش رخ مي دهد


خوردگي فاز گازي                        gas phase corrosion
[? خوردگي] نوعي خوردگي موضعي كه غالباً در نتيجة واكنش احيايي مستقيم در نيروگاههاي سوخت فسيلي كه در معرض گازهاي محيطي حاوي گوگرد يا رسوبات حاوي پيريتهاي آهني هستند، رخ مي دهد
متـ . خوردگي  جوّكاهشي
 reducing-atmosphere corrosion


خوردگي  كاواكي                              cavitation corrosion
[? خوردگي ] فرايند توأم خوردگي و كاواك زايي در تماس با شاره


خوردگي  گِل  حفاري                 drilling mud corrosion,
 drilling fluid corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي كه بر اثر استفاده از سيال حفاري نفت آب پايه (water-base) به وجود مي آيد


خوردگي لانه مورچه اي                         ant nest corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي موضعي شبيه به لانة مورچه كه بر اثر كربوكسيليك اسيدهاي حاصل از آب كافت حلالهاي آلي كلردار و روغنهاي روان ساز به وجود مي آيد


خوردگي  لايه اي                                       layer corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي موضعي به صورت لايه هاي نازك موازي در سطح فلز


خوردگي  مجاز                                corrosion allowance
[? خوردگي ] ميزاني از خوردگي كه در طراحي ضخامت قطعات صنعتي در نظر گرفته مي شود تا در صورت كاهش ضخامت ناشي از خوردگي، طول عمر از آنچه پيش بيني شده است كمتر نشود
خوردگي  مخفي                                sheltered corrosion
[? خوردگي] خوردگي در جايي كه آب يا رطوبت در آن انباشته يا چگاليده شده است و براي مدت زمان طولاني خشك نمي شود


خوردگي ميلگرد بتن                                rebar corrosion
[? خـوردگي ] خـوردگـي ميـله هاي فـولادي تقـويت كننـدة بتـن مسلح


خوردگي نهشتي                             deposition corrosion
[? خوردگـي] نوعي خـوردگي دو فلـزي كه در آن يـك فلز با پتانسـيل مثبت در بالادست جريـان خورده مي شود و يونهاي حل شدة آن در پايين دست جريان در جايي كه فلز فعالتر قرار دارد، ته نشـين مي شود


خوردگي  هوافضايي                         aerospace corrosion
[? خوردگي ] نوعي خوردگي ناشي از اكسيدكننده ها و سوختها و حرارت بالاي گازهاي خروجي فضاپيماها و تنش واردشده بر آنها در هنگام ورود به جوّ زمين


خوردگي ياتاقان                                   bearing corrosion
[? خوردگي] حملة شيميايي ـ اسيدي به آلياژ يا يكي از فلزهاي آلياژ ياتاقان كه ناشي از تجزية روغن يا گريس است


خورسنج                                                   heliometer
[? نجوم رصدي] تلسكوپي با عدسي دوتكه براي اندازه گيري قطر خورشيد و فاصلة زاويه ايِ دو ستاره


خورشيد نگار  ? خورتصويرنگار


خوركِشَند                                                            solar tide
[? اقيانوس شناسي، جَوّ، زمين، نقشه برداري ] جزئي از كِشَند كه فقط بر اثر گرانش خورشيد ايجاد مي شود


خوست                                                                      atoll
[? اقيانوس شناسي] آبسنگ‍هاي مرجاني حلقوي كه بر روي برجستگيهاي آتشفشاني در آبهاي آزاد گرم رشد مي كنند و غالباً در ميان خود كولاب (lagoon) ايجاد مي كنند


خوشه اَبر ?  سامانة همرفتي ميان مقياس


خون آهن                                                            heme iron
[ تغذيه] آهني كه از هموگلوبين و ميوگلوبين موجود در گوشت به دست مي آيد


خونابه                                                                         drip
[ فنّاوري غذا] مايعي كه در هنگام باز شدن يخ فراورده هاي گوشتي منجمد از آنها خارج مي شود


خون گيري                              bleeding, exsanguination
[ فنّاوري غذا] خارج كردن بيشترين خون ممكن از بدن حيوان در هنگام ذبح


خيز                                                             bound  
[نظامي] حركت سربازان از يك جان پناه به جان پناه ديگر كه اغلب در زير آتش دشمن انجام مي شود


خيز  كِشَند                                     rise of tide, tidal rise
[? اقيانوس شناسي، جَوّ، نقشه برداري ] فاصلة عمودي از سطح مبناي كِشَندي تا سطح بالاتر آب


خيز گدازه                                                             lava rise
[زمين] بخش كم و بيش سرتخت يك ميدان جريان گدازة ريسماني (pahoehoe lava) كه در نتيجة فشار گدازه هاي زير لاية سطحي برآمده شده است
متـ . فلات  فشاري                                pressure plateau
د


دادگان تحليل پروتگان        proteome analysis database
[? پروتگان شناسي ] دادگان تخصصيِ پروتئين كه پس از تلفيق اطلاعاتِ برگرفته از منابع مختلف، طبقه بندي و مطالعة پروتئينها را در مجموعه هاي كامل پروتگان تسهيل مي كند


داده هاي دريافت رژيمي                      dietary intake data
[ تغذيه] مجموعه اي از داده ها دربارة مصرف غذا شامل اطلاعاتي در مورد اشتها و الگوهاي خوردن و برآوردهايي دربارة دريافت رژيمي معمول


داربند                                                                          arch
[جنگل] وسيله اي كمكي كه پشت چوب كِش يا بر روي آن نصب مي شود و گِرده بينه ها را از زمين بلند مي كند


دارتالاب                                                            Taxodium
[ گياهي ] سرده اي از كاج سانان با يك تا سه گونه كه در قارة امريكاي شمالي پراكنده اند؛ گونه هاي اين سرده تا حد زيادي در برابر زمينهاي غرقاب مقاوم هستند و در قسمتهاي شمالي خزان دارند و در بخش جنوبي هميشه سبز تا نيمه هميشه سبزند؛ گياهان اين سرده به شكل درختان بلند به ارتفاع 30 تا 46 متر با تنه اي به قطر دو تا سه متر هستند؛ مخروطهاي مادة آنها كروي به قطر دو تا سه ونيم سانتي متر با ده تا 25 فلس است كه هر فلس يك يا دو دانه دارد و هفت تا نُه ماه پس از گرده افشاني بالغ و با جدا شدن فلسها آزاد مي شوند و مخروطهاي نر در خوشه هايي آويخته ايجاد مي شوند و گرده هاي خود را در اوايل بهار آزاد مي سازند


دارتالابيان                                                     Taxodiaceae
[گياهي] تيره اي از كاج سانان درختي تك پاية هميشه سبز و نيمه هميشه سبز يا خزان دار با نُه سرده و دوازده گونه كه در آسيا و امريكاي شمالي و تاسماني پراكنده اند؛ اين گياهان داراي تنه اي صاف با انشعابات فراهم و برگهايي مارپيچي يا پراكنده هستند و دانه هايشان كه با بالي نازك احاطه شده صاف يا سه گوش است


دارشماري                                                      enumeration
[جنگل] شمارش و طبقه بندي يك يا چند گونة جنگلي بر اساس ابعاد و سن و جز آن، عموماً هنگامي كه به حد معيني رسيده باشد
متـ . آماربرداري                                               inventory


دارواش                                                                  Viscum
[ گياهي ] سرده اي از دارواشيان درختچه اي نيمه انگلي چوبي با 70 تا 100 گونه كه بومي مناطق معتدل و نيمه گرمسيري اروپا و افريقا و استراليا و آسيا هستند و بر روي درختان ديگر مي رويند؛ برگهاي آنها سبزرنگ با آرايش متقابل يا فراهم است و كمابيش قادر به فتوسنتز (photosynthesis) هستند؛ گلها نامحسوس و سبز مايل به زرد است


دارواشيان                                                          Viscaceae
[ گياهي ] تيره اي از صندل سانان درختچه اي انگلي سبزينه دار و بدون ريشه با هفت سرده و 450 گونه كه در تمام جهان به ويژه نواحي گرمسيري مي رويند؛ برگهاي آنها ساده با آرايش متقابل و بافت علفي يا چرمي يا غشايي با حاشية كامل و گلهايشان منظم و برگه دار و كوچك است


دامن ميز                                                            table skirt
[ گردشگري ] پارچه اي كه دورتادور ميز را مي پوشاند


دامنة  كِشَند                                              tide amplitude
[? اقيانوس شناسي] نيمي از اختلاف ارتفاع ميان يك فراكِشَند و فروكِشَند متوالي


دان پوش                                                                     hull
[زراعت] پوستة بيروني دانه
دايره زنگي                        tambourine, timbrel, tabor
[موسيقي ] يكي از سازهاي خانوادة طبلهاي طوقه اي يك طرفه با بدنة چوبي كه در طوقة آن پولكهايي فلزي تعبيه شده است كه با برخورد به هم و بدنة طوقه ايجاد صدا مي كنند


دخمه                                                                     dakhma
[باستان شناسي ] ساختاري دايره شكل كه بر اساس سنت زرتشتي اجساد مردگان را در آن رها مي كردند و پس از متلاشي شدن بافتهاي اجساد، استخوانها را در درون چاه مركزي آن مي ريختند


در تابوت                                                             coffin lid
[باستان شناسي ] بخشي از تابوت كه روي آن را مي پوشاند


درج  ?  درنهش


درجاخيز                                                            vertiplane
[هوايي ] هواگردي عمودپرواز با بال ثابت و بالچه هاي قدرتمند براي بلند كردن هواگرد بدون داشتن سرعت روبه جلو و با تغيير زاوية حركت ملخ شار


درجه بندي  سني                                         age gradation
[جنگل] درجه بندي درختان در رده هاي سني با تقريب يك سال يا چند سال


درجه هاي كم شنوايي          hearing impairment degrees,
 degrees of hearing loss
[? شنوايي شناسي] نظام درجه بندي شش گانه براي تعيين شدت كم شنوايي


دُرج يادگاره                                                         reliquary
[باستان شناسي] ضريح يا جعبه يا تابوت‍ي قابل حمل كه بقاياي قديسان در آن نگهداري مي شود


درحركت                                                       making way
[دريايي] شناوري كه با نيروي محركه يا بر اثر لختي به جلو يا عقب يا پهلو حركت مي كند


درخت اقليم شناسي                           dendroclimatology
[جنگل] شاخه اي از درخت گاه شماري كه رابطة ميان تغييرات آب و هوايي و حلقه هاي سالانه را بررسي مي كند تا بتوان از اين طريق به شرايط اقليمي گذشته پي برد


درخت بوم شناسي                                      dendroecology
[جنگل] شاخه اي از درخت گاه شماري كه روابط ميان الگوهاي حلقه هاي رشد سالانه و شاخصهاي بوم شناختي تأثيرگذار بر آنها را بررسي مي كند


درخت بين                                                           relascope
[جنگل] ابزاري دستي براي اندازه گيري قطر و ارتفاع و سطح مقطع درخت در ارتفاعات مختلف


درخت بين  ليزري                                        telerelascope,
 laser-relascope
[جنگل] درخت بين‍ي ـ كه به عدسي و تجهيزات ليزري مجهز است


درخت سنج                                                    dendrometer
[جنگل] 1. در مفهوم عام، هر ابزاري براي اندازه گيري و برآورد ابعاد درختان يا بينه ها 2. ابزاري براي اندازه گيري قطر درختان يا بينه ها


درخت سنج  نواري      band dendrometers, growth band
[جنگل] ابزاري نواري براي اندازه گيري و ثبت مداوم يا براي به دست آوردن خوانشهاي دوره اي تغييرات قطر درخت


درخت شناسي                                                 dendrology
[جنگل] بخشي از علم جنگل داري كه به تشخيص و رده بندي سامانمند درختان مي پردازد
درخت  كمكي                                                       dummy
[جنگل] درختي كه از آن براي كمك به بر پا كردن دكل درختي در داربَري استفاده مي شود


درخت گاه شماري                                 dendrochronology
[جنگل] مطالعه و تحليل حلقه هاي رشد سالانة درختان و استفاده از آنها براي تعيين تغييرات اقليمي در دوره هاي گذشته و تحقيقات باستان شناختي
متـ . تحليل حلقة درخت                       tree-ring analysis


درخت نگار                                                     dendrograph
[جنگل] ابزاري كه محيط ساقة درخت را به طور مستمر ثبت مي كند


درخش اَبر                                                        cloud flash
[جَوّ] رخداد تخلية آذرخش در بين منطقة داراي بار مثبت و منطقة داراي بار منفي كه ممكن است هر دو منطقه در يك اَبر قرار داشته باشند
متـ . درخش اَبربه اَبر                        cloud-to-cloud flash


درخش اَبربه اَبر ?  درخش اَبر


درخش اَبربه زمين
 cloud-to-ground flash, ground flash
[جَوّ] رخداد درخش آذرخش در بين زمين و يك مركز بار الكتريكي در اَبر


درخش درون اَبر                                       intracloud flash
[جَوّ] رخداد تخلية آذرخش در بين مركز داراي بار مثبت و مركز داراي بار منفي در درون يك اَبر


درداثر                                                        noci-influence
[پاية پزشكي ] اثر ناشي از آسيب يا جراحت يا درد


دردادراك                         nociception, nociperception,
 pain sense, algesia, algesthesia
[پاية پزشكي] توانايي احساس درد از طريق تحريك دردگيرنده


دردحفاظ                                                           nocifensor
[پاية پزشكي] ويژگي دستگاه اعصاب پوستي و غشاهاي مخاطي كه در معرض آسيب موضعي قرار دارند


دردگيرنده                                                        nociceptor
[پاية پزشكي] گيرندة دردي كه انواع صدمات، واردشده به بافتهاي بدن را دريافت مي كند


دردگيرندة  پوستي                         cutanous nociceptor
[پاية پزشكي] هر يك از انواع دردگيرنده هايي كه در پوست به محركها حساس هستند و شامل دو گونة دردگيرندة چندمحركي و دردگيرندة مكانيكي مي شود


دردگيرندة  چندمحركي              polymodal nociceptor,
 C-fiber nociceptor
[پاية پزشكي ] دردگيرنده اي در اعصاب بدون ميلين كه به محركهايي مانند گرما و مواد شيميايي و جابه جايي مكانيكي حساس است


دردگيرندة  مكانيكي                   mechanical nociceptor
[پاية پزشكي] دردگيرنده اي در اعصاب ميلين دار كه بيش از هر محركي به جابه جايي مكانيكي پوست حساس است
متـ . گيرندة مكانيكي آستانه بالا
 high-threshold mechanoreceptor


درراه                                                                  underway
[دريايي ] شناوري كه نه درلنگر باشد، نه به گِل نشسته و نه به جايي بسته شده باشد


دررفتگي طوقه                                          bead unseating
[تاير ] خارج شدن طوقه از محل خود
درستي  اطلاعات                          information accuracy,
 accuracy of information
[ كتابداري ] ميزان صحت اطلاعات


درشت بلور                                                        phenocryst
[زمين ] بلوري نسبتاً بزرگ و مشخص در سنگ


درگشت                                                     alteration,
 chromatic alteration
[موسيقي] بالا يا پايين بردن يك نغمه به اندازة نيم پرده با استفاده از علائم عَرَضي


درمان  سركوبگرانه                          suppressive therapy
[روان شناسي ] گونه اي از روان درماني كه سازوكارهاي دفاعي مُراجع را تقويت مي كند و بيشتر بر سركوب تجارب و احساسات تأكيد دارد


درمان  سطحي                                         surface therapy
[روان شناسي ] نوعي روان درماني كه به جاي تمركز بر كشف و تحليل انگيزه هاي ناخودآگاه و زيربنايي، به كاهش فشارهاي رواني مُراجع و تعديل نگرشها و الگوهاي رفتاري او مي پردازد


درنهش                                                                 insertion
[ژن شناسي ] ورود يك توالي جديد به دِنا
متـ . درج


دروازة  ثبّات          fare-registering faregate, turnstile
[درون شهري ] دروازه اي كه كرايه هاي پرداخت شده را ثبت مي كند


درون انگل                                              endoparasite
[? ميكرب] انگل‍ي ـ كه در درون بدن ميزبان، در ياخته ها يا بافتها، زندگي مي كند


درون پوسه                                    heart rot, heart decay
[جنگل] هر نوع پوسيدگي كه به درون چوب محدود مي شود


درون تيرگي                                                        dark heart
[جنگل] سرخ، خاكستري يا آبي شدن درون چوب درختان پهن برگ كه لزوماً در نتيجة پوسيدگي نيست


درون چوب                                     heartwood, duramen,
  eart
[جنگل] بخش دروني و غيرزندة ساقة درخت كه به آن  استحكام بيشتري مي بخشد


درون چوب  كاذب                                             false-heart,
 false heartwood
[جنگل] چوبي كه تحت تأثير عوامل طبيعي مانند قارچ و يخ زدگي تغيير رنگ داده و شبيه به درون چوب شده باشد


درون چوب  يخ زاد                                         frost heart
[جنگل] نوعي درون چوب كاذب كه بر اثر يخبندان شديد به وجود مي آيد و سبب ايجاد قسمتهاي رنگي در بخش مركزي ساقه مي شود


درون سياه                                                      black heart 1
[جنگل] درون چوب كاذب‍‍‍ي به رنگ مشكي يا قهوه اي تيره كه معمولاً از درون چوب قابل تشخيص نيست و عمدتاً در پهن برگان مشاهده مي شود


درون سياهي                                                  black heart 2
[جنگل] قهوه اي يا مشكي شدن قسمتهايي از درخت يا دار كه لزوماً در نتيجة پوسيدگي نيست


درون فكني                                                     introjection
[روان شناسي ] فرايندي كه ازطريق آن فرد موضوع را در خيال پردازيهاي خود از بيرون به درون مي آورد و آن را دروني مي سازد
درون نوكلئاز                                                 endonuclease
[ژن شناسي] زي مايه اي كه باعث شكسته شدن پيوندهاي نوكلئوتيدي در نواحي مياني نوكلئيك اسيد مي شود


درون نوكلئاز  ويژه بُر
 restriction endonuclease, REase,
 restriction nuclease
[ژن شناسي ] دسته اي از زي مايه ها كه دِنا را در جايگاههاي ويژه و در موقعيت منحصربه فرد بُرش مي دهند
متـ . آنزيم ويژه بُر، زي ماية ويژه بُر           restriction enzyme


دروني سازي                                               internalisation
[روان شناسي] فرايند اخذ رابطه اي عيني به درون روان (psyche)


درياچة بازمانده                                                  relict lake
[زمين ] درياچه اي در منطقه اي كه قبلاً دريا يا درياچة بزرگي بوده است


درياچة بيش پرورد                                      eutrophic lake
[محيط زيست] درياچه اي كم عمق با مواد مغذي بسيار كه موجب توليد جلبك و كمبود ماهي و اكسيژن محلول مي شود


درياچة تك آميختي                               monomictic lake
[محيط زيست] ويژگي درياچه اي نسبتاً عميق كه در آن سالي يك بار لايه بندي و چرخة آميختگي رخ مي دهد


درياچة خشك                                                       dry lake
[محيط زيست] محلي كه پيش تر درياچه بوده، ولي اكنون يا باتلاقي است يا به كلي خشك شده است


درياچة دوآميختي                                        dimictic lake
[محيط زيست] ويژگي درياچه اي كه معمولاً سالي دو بار در آن لايه بندي و چرخة آميختگي رخ مي دهد


درياچة روبه زوال                                      senescent lake,
 extinction lake
[محيط زيست] درياچة بيش پروردي كه براثر ازدياد گياهان و از دست دادن تدريجي و مستمر آب در حال تبديل شدن به باتلاق است


درياچة  كم پرورد                                   oligotrophic lake
[محيط زيست] درياچه اي عميق و صاف با مواد آلي و مغذي كم و اكسيژن محلول بسيار


درياچة  گدازه                                                      lava lake
[زمين ] درياچه اي از گدازة مذاب معمولاً بازالتي در دهانة آتشفشاني


درياچة  ميان پرورد                               mesotrophic lake
[محيط زيست] درياچه اي با مواد مغذي نه چندان كم كه از نظر گياهي و جانوري نسبتاً بارور است


دريافت روزانة پذيرفتني
    acceptable daily intake, ADI
[ تغذيه] مقدار مادة مغذي يا شيميايي كه مصرف روزانة آن در طول زندگي ظاهراً خطر قابل ملاحظه اي ندارد


دريافت سنجي مادة مغذي
 nutrient intake analysis, NIA
[ تغذيه] فرايندي كه در آن محتواي مواد مغذي از طريق سنجش ميزان دريافت مواد غذايي در يك دورة زماني معين ارزيابي مي شود


درياي  پُرجزيره                                            archipelago 1
[? اقيانوس شناسي ] دريايي كه جزاير زيادي در آن واقع است


دريايخ                                                                   sea ice 
[جَوّ] يخي كه از انجماد آب دريا به وجود مي آيد و نقطة مقابل خشكي يخ است
دست باز                                                   open string
[موسيقي ] هر يك از سيمهاي زه صداهاي زخمه اي يا كمانه اي در حالتي كه بدون پرده گيري (stopping) نواخته شوند


دستمال  سفره                              napkin, table napkin,
 serviette
[گردشگري] تكه پارچه اي مربع شكل براي محافظت از لباس مهمان و پاك كردن دهان در هنگام غذا خوردن


دسته گاز                                        power lever, throttle,
 thrust lever
[هوايي] اهرمي در اتاقك خلبان كه با آن مي توان دور يا توان موتور را تغيير داد


دشت  گدازه                                                       lava plain
[زمين ] زميني مسطح و وسيع كه بستر آن از توالي نسبتاً نازك جريان گدازه تشكيل شده و معمولاً بازالتي و ناشي از فوران شكافه اي است


دُش خراب                                                          fail-hard 1
[درون شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي جزئي از يك سامانه كه خرابي آن بلافاصله شرايطي گمراه كننده يا خطرناك ايجاد مي كند


دُش شكست                                                        fail hard 2
[درون شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي قطعه يا جزئي از سازة اصلي يا هر گونه حامل بار بدون جانشين (unduplicated load path) كه شـكست آن فاجعه آميز است


دفاع غيرنظامي                                       civil defense
[نظامي ] مجموعة اقدامات غيرنظامي براي كاهش تلفات جاني و مالي ناشي از حملة دشمن


دفترك سفر                                       travel brochure
[ گردشگري ] نوشته اي چاپي كه در آن ويژگيهاي مقصد و خدمات مسافرتي و قيمت و شرايط ذخيرة جا به تفصيل شرح داده مي شود


دفن  كُلَش                                    stubble incorporation
[زراعت] زير خاك كردن كُلَش از طريق شخم


دكل 1                                                                     mast    
[دريايي ] تيركي عمودي يا كمي مايل كه در گذشته نقش تكيه گاه بادبان را داشته است، اما در كشتيهاي امروزي به عنوان پايه اي براي نصب آنتنهاي مخابراتي و رادار و پرچم و چراغهاي ناوبَري و جز آن به كار مي رود


دكل 2                                                                          spar
[جنگل] تير چوبي يا فلزي كه تجهيزات بافه اي را براي اتصال به يكي از چند سامانة حمل ونقل بافه اي به آن مي بندند


دكل درختي                                                          spar-tree
[جنگل] درختي كه تجهيزات بافه اي را براي اتصال به يكي از چند سامانة حمل ونقل بافه اي به آن مي بندند


دكمه                                                            button 
[موسيقي] قطعة كوچكي در انتهاي سازهاي زهي مانند ويلن كه سيمها را به حالت كشيده نگه مي دارد


دكمة جوش                                                    weld nugget
[متالورژي ] منطقة جوش خوردة يك جوش مقاومتي نقطه اي


دگرجا                                                                 allopatric
[زراعت، گياهي] ويژگي گونه هاي گياهي كه در محيطهاي جغرافيايي مختلف مي رويند


دگرش                                                      variation 1
[موسيقي ] فن تغيير يك ايدة موسيقايي كه معمولاً پس از ظهور اولية آن ايده اعمال مي شود
دگرش  با  طرح  شكليِ ثابت
 formal-outline variation
[موسيقي ] نوعي دگرش كه در آن ساختار درون مايه و جمله بندي ثابت مي ماند


دگرش با  طرح لحنيِ ثابت
 melodic-outline variation
[موسيقي] نوعي دگرش كه در آن نماي كلي لحن ثابت باقي مي ماند


دگرش با لحن ثابت               constant-melody variation
[موسيقي ] نوعي دگرش كه در آن لحن ثابت باقي مي ماند و ديگر عوامل موسيقايي تغيير مي كند


دگرش با مشخصة ثابت               characteristic variation
[موسيقي ] نوعي دگرش كه در آن مشخصه هاي اصلي از جمله لحن و طرح لحني و هارموني (harmony) ثابت مي ماند


دگرش ترتيبي                                           serial variation
[موسيقي] نوعي دگرش مربوط به موسيقي ترتيبي كه در آن درون مايه معمولاً ثابت نگه داشته مي شود


دگرش فانتزي                                 fantasy variation
[موسيقي ] نوعي دگرش كه فقط عناصر اصلي خصوصاً انگاره هاي لحني درون مايه را در بر مي گيرد و سبب بسط آنها مي شود


دگرشكلي خوردگي زاد
 corrosion-induced deformation
[? خوردگي ] تغيير شكل صفحه هاي فلزي ديوار به علت انبساط حاصل از خوردگي


دگرشكلي  نقشه  ?  و اپيچش نقشه


دگرفامينه                                              heterochromatin
[ژن شناسي ] بخشهايي از فامينه كه در مرحلة ميان چهر متراكم تر و رنگ پذيرترند


دگرفامينة  اختياري          facultative heterochromatin
[ژن شناسي] قطعه اي از دِنا كه بر اثر فشردگي تبديل به دگرفامينه اي مي شود كه از نظر رونويسي غيرفعال است


دگرفامينه اي شدن                        heterochromatization
[ژن شناسي] حالتي كه در آن هوفامينه بر اثر مجاورت با دگرفامينه، به دگرفامينه تبديل مي شود


دگرفامينة  نهادي            constitutive heterochromatin
[ژن شـناسي] دگرفامينه اي كه هميشه فشرده است و هيچگاه رونويسي نمي شود


دگركوك                                                   scordatura
[موسيقي ] كوك غيرمعمول سازهاي زهي


دگرگردان  واجدايش              segregation distorter, SD
[ژن شناسي] ژن يا عامل ديگري كه نسبت واجدايش دگره ها را بر هم مي زند


دگرگردي  واجدايش                    segregation distortion
[ژن شناسي ] بر هم خوردن نسبت واجدايش دگره هاي ناجورتخم، كه معمولاً بر اثر ناهنجاريهاي كاستماني رخ مي دهد


دگره                                            variation 2, variant
[موسيقي ] نسخة تغيير يافتة يك ايدة موسيقايي بر مبناي تغييراتي كه در دگرش از آنها استفاده شده است


دل قرمزي                                                      red heart
[جنگل] قرمزي بارز درون چوب سوزني برگان و برخي پهن برگان كه عامل آن نوعي قارچ است
دما آمايي  ريزموجي                     microwave tempering
[ فنّاوري غذا] افزايش دماي گوشت منجمد با استفاده از ريزموج


دماآمايي  سردخانه اي                    cold room tempering
[ فنّاوري غذا] افزايش تدريجي دماي گوشت منجمد در بخشي از سردخانه كه دماي آن بالاي صفر است


دُم اسب                                                         cauda equina
[پاية پزشكي] مجموعه رشته هاي عصبي كه از انتهاي مخروط نخاعي به پايين مي روند


دماوَردنما                                                  nepheloscope 2
[جَوّ] ابزار نشان دهندة تغييرات دما در زماني كه هوا به سرعت منبسط يا متراكم مي شود


دماي  پاياني    endpoint temperature  endpoint temp,
[ فنّاوري غذا] دمايي كه در آن عوامل بيماري زاي فراوردة غذايي، به خصوص گوشتي، از بين مي رود


دماي  خوددوام                        autogenous temperature
[محيط زيست] دماي تعادل در احتراق لجن كه در آن حرارت توليدي با اُفت حرارت برابر است و سبب مي شود كه احتراق به صورت خوددوام انجام شود


دُم گير                                                                    sting    
[هوايي] پايه اي بلند و لوله مانند كه در تونل باد رو به جريان بالادست قرار دارد و مدل هواگرد با حداقل تزاحم (interference) بر روي آن نصب مي شود


دُم موشي                                                              Buddleja
[ گياهي ] سرده اي اغلب درختچه اي و گاهي درختي از دُم موشيان خزان دار و هميشه سبز با حدود 100 گونه كه ارتفاع بلندترين آنها به 30 متر مي رسد، اما ارتفاع بيشتر گونه هاي اين سرده به ندرت بيشتر از پنج متر است


دُم موشيان                                                     Loganiaceae
[ گياهي ] تيره اي از نعناسانان بالاروندة چوبي يا درختچه اي يا درختي با سيزده سرده و حدود 400 گونه كه عمدتاً بومي نواحي گرمسيري جهان هستند، گياهان اين تيره ضمائمي برگ مانند در قاعدة دمبرگ و گلهايي مجتمع در خوشه هاي انتهايي دارند؛ حلقة گلبرگها از چهار تا پنج لَپ همپوش تشكيل شده است و ميوه هاي اين تيره يا پوشينه اي يا شفت آبدار است


دِنابسپاراز                                           DNA polymerase,
 DNA-dependent DNA polymerase,
 DNA nucleotidyl transferase
[ژن شناسي ] زي مايه اي كه يكي از رشته هاي مارپيچ دوگانة دِنا را الگوي ساخت دِناي تك رشته اي جديد قرار مي دهد


دِناز                     DNase, deoxyribonuclease, DNAse
[ژن شناسي] زي مايه اي كه پيوندهاي نوكلئوتيدي دِنا را مي شكند


دِنام  ?  دِناي مكمل


دِناي آميژه اي                                            chimeric DNA
[ژن شناسي] مولكول دِناي نوتركيب كه از دو يا چند توالي با خاستگاههاي ژني متفاوت حاصل شده است


دِناي حامل                                                     carrier DNA
[ژن شناسي ] دِناي غيراختصاصي كه براي آسان سازي رسوب دهي و دست ورزي (manipulation) دِناي هدف به كار مي رود


دِناي مكمل            copy DNA  complementary DNA,
[ژن شناسي ] دِناي تك زنجيره اي كه مكمل رشتة رِنا است
اختـ . دِنام                                                        cDNA 
دِناي  نارمزگذار                               non-coding DNA
[ژن شناسي] هر توالي دِنايي كه نه در رمزگذاري رِنا و نه در رمزگذاري پروتئين نقش دارد


دنده 1                                                                          lug
[تاير ] هر يك از آج‍هاي پهني كه در عرض رويه قرار دارند و توان كشانش (traction power) تاير را افزايش مي دهند


دنده 2                                                                     rib 3
[ فنّاوري غذا] بخشي از لاشه كه شامل دنده ها و ماهيچه هاي ميان آنهاست


دوبرگينه                                                               bifolium
[رياضي ] خمي در صفحه با معادلة 


دوبة  مخزني                                                      tank barge
[دريايي ] نوعي دوبة داراي مخزن كه از آن براي حمل كالاي مايع استفاده مي كنند


دوپايداري                                                  bistability
[شيمي ] توانايي يك سامانه براي حضور در دو حالت پايا پيش از رسيدن به يك حالت پايدار


دوخصلت مندي                                       amphoterism
[شيمي ] دارا بودن خاصيت واكنش دهي اسيدي و بازي


دوخصلت مندي پروتوني                             amphoprotism
[شيمي ] توانايي يك گونة شيميايي در دادن و گرفتن پروتون


دودساز                              smoke generator, generator
[هوايي] افزاره اي براي توليد دود قابل رؤيت در هواپيماهاي نمايشي يا تونل باد


دودكش  سفيد                                            white smoker
[? اقيانوس شناسي، زمين] مجرايي گرمابي و دودكش مانند در بستر اقيانوسها كه آبهاي گرم سفيدرنگي با دماي 30 تا 350 درجة سلسيوس از آن بيرون مي آيد


دودكش  سياه                                              black smoker
[? اقيانوس شناسي، زمين ] مجرايي گرمابي و دودكش مانند در بستر اقيانوسها كه آب گرم سياه رنگي با دماي بيش از 350 درجة سلسيوس از آن بيرون مي آيد


دودوَك                                                             nystagmus
[? شنوايي شناسي] حركات غيرارادي و ضرب آهنگي و سريع چشمها كه ممكن است افقي يا عمودي يا چرخشي يا تركيبي از آنها باشد


دودوَك نگاري  تصويري
 videonystagmography, VNG
[? شنوايي شناسي ] آزمون بررسي عملكرد دهليز گوش دروني كه در آن حركات كاراندام شناختي چشم در خلال تحريك دستگاه دهليزي با استفاده از دوربينهاي فروسرخ مشاهده و ثبت مي شود


دوربين اَبر                                                  cloud camera
[جَوّ] دوربيني با طراحي ويژه كه در تهية تصوير از اَبر براي تعيين محل و نحوة جابه جايي اَبر و درصد پوشش آسمان از آن استفاده مي شود


دوربين تصويرسنجي              photogrammetric camera
[ نقشه برداري] دوربيني كه براي تصويرسنجي به كار مي رود


دوربين زميني                                      terrestrial camera
[ نـقشه برداري ] دوربيني كه براي عكسـبرداري از روي زمين طراحي شده است


دوربين  نقشه برداري ?  دوربين نقشه سازي
دوربين  نقشه سازي                               mapping camera
[ نقشه برداري] دوربيني كه براي عكسبرداري در نقشه سازي به كار مي رود
متـ . دوربين نقشه برداري                      surveying camera


دوربين هوايي                                              aerial camera
[نقشه برداري] دوربيني كه براي عكسبرداري در هواگرد طراحي شده است


دوره                                      rotation, tree-age rotation
[جنگل] فاصلة زماني ميان زادآوري تا رسيدن درختان به دار قابل برداشت


دورة ارتعاش                                      period of vibration
[فيزيك] مدت زمان لازم براي تحقق يك ارتعاش كامل


دورة اقتصاد مبنا                                 financial rotation,
 economic rotation
[جنگل] دوره اي كه در آن تعيين كنندة زمان برداشت يك عامل اقتصادي است كه لزوماً ارتباطي با معيارهاي فيزيكي رويشگاه ندارد


دورة تناوب كِشَند                                           tidal period
[? اقيانوس شناسي ] مدت زمان ميان دو فراكِشَند يا دو فروكِشَند متوالي
متـ . دورة  كِشَند


دورة توده مبنا                                     stand-age rotation
[جنگل] مجموع دوره به اضافة زمان تأخير در زادآوريِ (regeneration) توده


دورة حجم مبنا                                      physical rotation,
 technical rotation
[جـنگل] دوره اي كه در آن برداشت زماني صورت مي گيرد كه درختان به اندازه يا حجم معين و متناسب با معيارهاي كارخانه هاي چوب بُري رسيده باشند


دورة زيست مبنا                                 biological rotation
[جنگل] دوره اي كه در آن برداشت در هنگام مرگ درختان و قبل از پوسيدگي آنها انجام مي شود


دورة  شتاب                                      acceleration period
[? خوردگي ] دوره اي از كاواك زايي و فرسايش برخورد مايع كه پس از مرحلة شكل گيري فرا مي رسد و در آن سرعت فرسايش از مقادير نزديك به صفر تا بيشينه افزايش مي يابد


دورة  كِشَند  ?  دورة تناوب كِشَند


دوشاخة  همتاسازي                            replication fork
[ژن شناسي ] ساختاري دوشاخه كه بر اثر باز شدن دو رشتة دِناي در حال همتاسازي به وجود مي آيد


دوشنوي                                                            diplacusis,
 paracusis duplicate, double hearing
[? شنوايي شناسي ] نوعي پراشنوي كه در آن يك صدا به صورت دو صدا شنيده مي شود


دوقطبيت                                                            bipolarity
[سياسي ] وضعيتي كه در آن جهان به دو قطب رقيب از كشورها به رهبري دو ابرقدرت متخاصم تقسيم مي شود


دوقلوي دگرشكلي         glide twin   deformation twin,
[زمين ] بلوري دوقلو كه در نتيجة دگرشكلي در بلور قبلي به وجود مي آيد


دوقلويي دگرشكلي                      deformation twinning
[زمين ] دوقلويي يك بلور كه در نتيجة لغزش به وجود آمده است


دوگانه گرايي                                                          dualism
[روان شناسي ] باور به اينكه ذهن و بدن دو قلمروِ مستقل با دو جوهر متمايزند كه با يكديگر تعامل دارند
دوگانه گويي                                                   doublespeak
[نظامي ] پنهان سازي مقصود واقعي در گفتار و نوشتار


دومحيط دوست                                       amphiphilic,
 amphipathic
[شيمي] ويژگي ماده اي كه در مولكولهاي آن هر دو نوع گروه حلال دوست و حلال گريز وجود داشته باشد


ديپلماسي چندمسيره                 multi-track diplomacy
[سياسي] پيشبرد ديپلماسي به صورت هم زمان و هماهنگ از چند مسير رسمي و غيررسمي، اما هماهنگ


ديپلماسي دومسيره                      twin-track diplomacy
[سياسي ] پيشبرد ديپلماسي به صورت هم زمان و هماهنگ از دو مسير رسمي و غيررسمي


ديپلماسي مسير دو                 second track diplomacy,
 track two diplomacy,
 citizen diplomacy
[سياسي ] ديپلماسي اي كه از مجاري غيررسمي مانند سفر ورزشكاران و هنرمندان يا تبادل نظر دانشگاهيان و انديشه وران دنبال مي شود


ديد                                                                        view    
[عمومي] جلوة بصري يك مكان يا گستره
متـ . چشم انداز، منظره
 
ديداري سازي  اطلاعات          information visualisation
[ كتابداري ] استفاده از توانمنديهاي مفهومي و شناختي انسان براي درك بهتر اطلاعات پيچيده و انتزاعي به كمك بازنمودهاي نگاشتاري


ديدبان                                    look-out man, look-out 1
[دريايي ] فردي كه ديدباني برعهدة اوست


ديدباني                                          look-out 2, look-outs
[دريايي ] استفاده از كلية وسايل و تجهيزات موجود اعم از ديداري و شنيداري براي پايش خطرات احتمالي در اطراف كشتي


ديرينه زلزله شناسي                               paleoseismology
[ژئوفيزيك] مطالعة زمين لرزه هاي پيش از تاريخ بر پاية شواهد زمين شناختي


ديم كاري                                                 dry farming,
 dryland farming, rainfed agriculture
[زراعت] كشت گياهان در نواحي خشك و نيمه خشك با استفاده از نزولات جوّي و بدون آبياري


ديواره                                                                   sidewall
[تاير ] بخشي از تاير كه بين شانه و طوقه قرار داردذ


ذات گرا                                                                  nativist 
[روان شناسي ] فردي كه به ذات گرايي باور دارد


ذات گرايي                                                             nativism
[روان شناسي] نگرشي كه بر اساس آن ذهن ساختارهاي ذاتي معيني دارد و تجربه نقش محدودي در پديدآيي معرفت ايفا مي كند


ذرة  اَبر                                                        cloud particle
[جَوّ] هريك از اجزاي اصلي تشكيل دهندة اَبر


ذره باران  ? زيست باران
ر


رآكتور  فراگرمايي ?  واكنشگاه فراگرمايي


رآكتور  گرمايي ?  واكنشگاه گرمايي


رابطة  مبدأ ـ مقصد                                         source-sink
[زراعت، گياهي] رابطة ميان دو بخش يك سامانه يا دو اندام يك گياه در فرايند فتوسنتز (photosynthesis) كه در آن يك بخش در حكم توليدكننده، يعني مبدأ، عمل مي كند و بخش ديگر در حكم محل تجمع يا مصرف، يعني مقصد


راحتي  سفر                                                     ride quality
[درون شهري ] ميزان آسودگي و رضايتي كه مسافر در يك وسيلة نقلية در حال حركت از لحاظ شدت و بسامد ارتعاش، تاب، غلت، تكان ناشي از تغيير آهنگ شتاب و جز آن احساس مي كند


رادار آشكارسازي اَبر                     cloud-detection radar
[جَوّ] راداري كه براي آشكارسازي ذرات اَبر و متمايز كردن آنها از ذرات بزرگتر تشكيل دهندة بارش طراحي شده است


رادار شناخت دوست از دشمن
  identification friend or foe
[نظامي ] سامانه اي الكترونيكي در مخابرات براي شناسايي كه به منظور فرمان و واپايش از طريق رادار طراحي شده است
اختـ . رشداد                                                           IFF


راستاي  بدن  ?  راستاي تدفين


راستاي تدفين   skeletal orientation  burial orientation,
[باستان شناسي ] راستاي قرار گرفتن جسد در هنگام تدفين
متـ . راستاي  بدن                                 body orientation


راستاي  گور                                          grave orientation
[باستان شناسي ] وضعيت چالة گور نسبت به چهار جهت اصلي


راستاي  نَساآوند                            container orientation
[باستان شناسي ] وضعيت تابوت يا خمره يا هر آنچه حاوي بقاياي جسد باشد نسبت به چهار جهت اصلي


راسته                                                                    sirloin  
[ فنّاوري غذا] بخشي از لاشة دام كه در دو طرف ستون فقرات پيشتر از بالاران قرار دارد


رافلزيا                                                                  Rafflesia
[ گياهي ] سرده اي انگلي از رافلزيائيان با پانزده تا نوزده گونه كه همگي بومي آسياي جنوب شرقي هستند؛ اين گياهان ساقه و ريشه و برگ واقعي ندارند و تنها بخش قابل رؤيت آنها در بيرون از بافت ميزبان، گلي درشت و پنج گلبرگي است كه در گونه هاي مختلف ممكن است بيش از 100 سانتي متر قطر و تا ده كيلوگرم وزن داشته باشد؛ بو و ظاهر اين گل مانند گوشتِ فاسد است كه موجب جمع شدن مگس به دور آن و انتقال گرده از گلهاي نر به گلهاي ماده مي شود
? نام اين سرده و تيرة منسوب به آن از نام سِر توماس استمفورد رافلز (Sir Thomas Stamford Raffles) حاكم بريتانيايي سوماترا گرفته شده است.


رافلزيائيان                                                   Rafflesiaceae
[ گياهي ] تيره اي از مالپيگي سانان انگلي با سه سرده و حدود بيست گونه كه در شرق و جنوب شرقي آسيا مي رويند؛ اين گياهان ساقه و برگ و ريشه و هيچ گونه بافت فتوسنتزكننده (photosynthetic) ندارند و گلهاي آنها بر روي ريشه ها يا بخشهاي پاييني ساقة گياه ميزبان قرار دارد؛ برخي از اين گياهان انگل داخلي سرده اي از انگوريان هستند
ران                                                                        shank 2  
[ فنّاوري غذا] هر يك از اندامهاي حركتي پسين دام


رانة  گراني سنج                                      gravimeter drift,
 gravity-meter drift,
 drift of gravimeter
[ژئوفيزيك] تغيير تدريجي و ناخواسته در مقدار مرجعي كه بر اساس آن اندازه گيري گراني انجام مي شود


راهبرد  گردآوري  اطلاعات
 information gathering strategy
[كتابداري] رويكردها و فرايندهايي كه اطلاع جويان براي دسترسي اطلاعات به كار مي گيرند


راه عوارضي                                                           toll road
[درون شهري] راهي كه با پرداخت عوارض مي توان از آن عبور كرد


راهكنش                                                                tactics  
[نظامي] 1. نحوة به كارگيري نيروها در رزم 2. استفاده از حداكثر توان رزمي يگانها با آرايش و جابه جايي هماهنگ و منظم آنها در برابر دشمن


راهكنش شناس                                                      tactician
[نظامي] فردي كه متخصص جابه جايي نيروها و به كارگيري آنها در ميدان نبرد است


راهكنشي                                                              tactical 
[نظامي ] آنچه مربوط به به كارگيري نيروها در ميدان نبرد است


راه گون اَبرتاوه اي                                 vortex cloud street
[جَوّ] راه گون اَبري كه با تاوة غلتكي همراه است


راياختمان                                                 cybernome
[ژن شناسي] نظامي هماهنگ از ساختارها و كاركردهاي ثابت و متغير ياختة زنده


راياختمان شناسي                                    cybernomics
[ژن شناسي] مطالعة علمي راياختمان شامل دانشهاي ژنگان شناسي و رونوشتگان شناسي و پروتگان شناسي و دگرگشتگان شناسي (metabolomics)


رايزنش                                                                  caucus 
[سياسي] گردهمايي گروهي محدود، معمولاً اعضاي يك حزب سياسي، براي تعيين خط مشي يا راهبرد يا نامزد انتخابات


ربط اطلاعاتي                               information relevance
[كتابداري] چگونگي انطباق مجموعه اي از مدارك يا مدركي واحد با نياز اطلاعاتي كاربر


رجحان پرچم                                   flag discrimination,
 cargo preference
[دريايي] اولويتي كه يك دولت در جهت جذب كالا براي كشتيهايي كه تحت پرچم آن به ثبت رسيده اند قائل است، صرفنظر از ملاحظات تجاري حاكم بر حمل كالا


رَخ  انحلال  فشاري  ?  رَخ انحلالي


رَخ انحلالي                                          solution cleavage
[زمين ] رَخي كه با رگه هاي بازماندة انحلال ناپذير يا سوگيري ترجيحي دانه هاي طويل يا ورقه هاي ميكا مشخص مي شود
متـ . رَخ انحلال فشاري          pressure solution cleavage


رخداد  آلودگي  هوا                        air pollution episode
[محيط زيست] افزايش نامعمول غلظت آلاينده هاي هوا در يك دورة زماني كه ممكن است موجب بيماري يا مرگ شود
رَخ  سنگِ  لوحي                                        slaty cleavage
[زمين ] رَخي كه در آن حوزه هاي كشيده اي از انبوهه هاي كوارتز يا فلدسپار با لايه هايي از ميكا از هم جدا مي شوند


رَخ  فاصله دار                                          spaced cleavage
[زمين ] رَخي با حوزه هاي مشخص يا سطوحي كه با نواحي فاقد رَخ از هم جدا مي شوند


رَخ  قاعده اي                                              basal cleavage
[زمين] رَخي كانيايي به موازات صفحة قاعده اي


رَخ  كنگره اي                                  crenulation cleavage
[زمين] رَخي ناشي از سوگيري ترجيحي لايه هاي سنگ يا دانه هاي كاني كه بر اثر چين خوردگي ريزمقياس به وجود مي آيد


رَخ  مدادي                                               pencil cleavage
[زمين] رَخي كه باعث شكسته شدن سنگ به صورت قطعات دراز و كشيده، شبيه به مداد، مي شود
متـ . ساختار مدادي                                pencil structure


رُخ نما                                                           profile 1
[?پروتگان شناسي] خلاصه يا تحليلي سامان يافته از داده ها، اغلب به صورت نـمودار يا جدول، كه صفات و مشخصه هاي بارز آنها را نشان مي دهد


رُخ نمانگاري                                                  profiling
[? پروتگان شناسي] تهية يا ترسيم رُخ نما


رُخ نمانگاري  پروتگان                       proteomic profiling
[? پروتگان شناسي] استفاده از برچسبهاي شيميايي براي گروههايي فعال از پروتئين ها در مخلوطهاي پيچيده و نيز تشخيص نقش كاركردي اين گروهها


رُخ نمانگاري پروتئين                              protein profiling
[? پروتگان شناسي] تهية فهرست كاملي از پروتئينها و پپتيدهاي يك سامانة زيستي در زماني معين


رُخ نماي پروتئين                                   protein profile
[? پروتگان شناسي] مجموعة كاملي از پپتيدها و پروتئينهاي يك نمونة خاص كه در رُخ نمانگاري پروتئين بازنمايي مي شود


ردة قطري                                                   diameter class
[جنگل] بازه اي كه دامنه اي از قطرهاي ساقة درختان براي طبقه بندي و بهره برداري در آن قرار مي گيرد


ردة مزدوجي                                            conjugacy class
[رياضي] مجموعة همة اعضايي از يك گروه كه با عضو مفروضي از گروه مزدوج اند


رژيم  گياه پايه                                         plant-based diet
[تغذيه] برنامه اي غذايي كه در آن بخش اعظم انرژي و مواد مغذي با غذاهاي گياهي تأمين مي شود


رُس آهكي                                                calcareous clay
[زمين] رُسي حاوي مقدار قابل توجهي كلسيم كربنات


رسا  ? رسانش استخواني


رساسازي اطلاعات                  information articulation,
 articulation of information
[كتابداري] شيوة عرضـة اطلاعات به گونه اي كه كاربر بتواند به راحتي به آن دست يابد يا آن را درك كند


رسانش استخواني                                  bone conduction
[? شنوايي شناسي ] انتقال صدا به حلزون از راه ارتعاش جمجمه
اختـ . رسا                                                           BC
رسانش استخواني مطلق
       absolute bone conduction
[? شنوايي شناسي] رسانش استخواني در وضعيتي كه مجراي شنوايي دو گوش كاملاً مسدود است
اختـ . رساي مطلق                                       absolute BC


رسانش استخواني نسبي        relative bone conduction
[? شنوايي شناسي] رسانش استخواني در وضعيتي كه مجراي شنوايي دو گوش كاملاً مسدود نيست
اختـ . رساي نسبي                                        relative BC


رسانش  هوايي                                           air conduction
[? شنوايي شناسي] انتقال صدا به گوش دروني از طريق مجراي شنوايي و گوش مياني
اختـ . رسه                                                             AC


رسانندگي بي تقارن             asymmetrical conductivity
[فيزيك] تغيير رسانندگي در سطح مقطع جسم رسانايي كه نسبت به محور تقارن يكنواخت نيست


رسانندگي  يكسويه                    unilateral conductivity
[فيزيك] ويژگي آرماني هر جزء مداري كه جريان را فقط در يك جهت هدايت مي كند


رساي  مطلق ?  رسانش استخواني مطلق


رساي  نسبي ?  رسانش استخواني نسبي


رسوب آب سو                                       waterside deposit
[? خوردگي] نمك و رسوب سختي كه در سطوح داخلي ديگهاي بخار و برجهاي خنك كننده بر اثر آب و محصولات خوردگي و نهشته هاي عمليات شيميايي، مانند پخش كننده ها و بازدارنده هاي موجود در آن ايجاد مي شود
متـ . رسوب سمت آب


رسوب آتش سو                                        fireside deposit
[? خوردگي] رسوب بالقوه خورندة حاصل از احتراق سوختهايي كه سرباره توليد مي كنند
متـ . رسوب  سمت  آتش


رسوب زيست زاد                            biogenous sediment,
 biogenic sediment
[? اقيانوس شناسي، زمين] رسوباتي كه گياهان يا جانوراني مانند آبسنگهاي مرجاني يا پوستة صدفها يا اسكلت دياتومه ها (Diatoms) يا شعاعيان (Radiolaria) يا روزن داران (Forami-nifera) يا كوكوليتوفورها (Coccolithophora) ايجاد مي كنند


رسوب  سمت آب  ?  رسوب آب سو


رسوب سمت آتش  ?  رسوب آتش سو


رسوب سنگ زاد                            lithogenous sediment
[? اقيانوس شناسي، زمين] رسوباتي متشكل از تركيبات معدني كه در نتيجة هوازدگي صخره ها ايجاد مي شوند


رسوب كيهان زاد                       cosmogenous sediment,
 cosmic sediment
[? اقيانوس شناسي، زمين] رسوبات حاصل از ته نشيني غبارهاي كيهاني يا ذرات ريز شخانه اي در محيطهاي رسوبي


رسه  ? رسانش هوايي


رسيد  مستقيم                                              direct arrival
[ژئوفيزيك] انرژي ثبت شدة موجي كه مسير بين چشمه و گيرنده را به طور مستقيم يا كمي مايل، بدون بازتاب و شكست، طي مي كند
رسيدن پنير                                             cheese ripening
[فنّاوري غذا] فرايندي كه در طي آن طعم و بافت پنير به حد مطلوب مي رسد


رسيده چوب                                                    adult wood,
 mature wood, outer wood
[جنگل] همة بافت چوبي بيرون هستة جوان چوب كه در آن ياخته ها از نظر ابعاد و ساختار كاملاً تكامل يافته اند


رسيده سازي گوشت                                         meat aging
[فنّاوري غذا] فرايندي كه در آن با آويختن لاشه، گوشت ترد مي شود و عطر و طعم آن بهبود مي يابد


رشتة الگو  ? رشتة نارمزگذار


رشتة  بامعنا  ?  رشتة رمزگذار


رشتة پادرمزگذار  ? رشتة نارمزگذار


رشتة پادمعنا  ? رشتة نارمزگذار


رشتة پيرو                                           lagging strand
[ژن شناسي] رشته اي از دِنا كه به طور گسسته به دنبال همتاسازي رشتة پيشرو ساخته مي شود


رشتة پيشرو                                        leading strand
[ژن شناسي] رشته اي از دِنا كه در فرايند همتاسازي به طور پيوسته در?5 به ?3 ساخته مي شود


رشتة رمزگذار                                      coding strand,
 non-transcribed strand
[ژن شناسي ] رشته اي از مارپيچ دِنا كه توالي آن مشابه توالي رِناپ ژن مربوط است
متـ . رشتة  بامعنا                                        sense strand
      رشتة  مثبت                                          plus strand
      رشتة  ناالگو                             non template strand


رشته ماند                                                     sloven, beard
[جنگل] زوائد بخش قطع شدة تنة درخت كه به صورت رشته هايي بر روي كُنده يا در انتهاي گِرده بينه به چشم مي خورد


رشتة  مثبت  ?  رشتة رمزگذار


رشتة  منفي  ?  رشتة نارمزگذار


رشتة  ناالگو  ?  رشتة رمزگذار


رشتة نارمزگذار                             non-coding strand,
 transcribed strand
[ژن شناسي] رشته اي از مارپيچ دوگانة دِنا كه رمزگذار نيست و مكمل رشتة رمزگذار است
متـ . رشتة  الگو                                     template strand
      رشتة  پادرمزگذار                          anticoding strand
      رشتة  پادمعنا                                 antisense strand
      رشتة  منفي                                             minus strand


رشداد ? رادار شناخت دوست از دشمن


رشدمايه                                                              substrate
[محيط زيست] هر ماده اي كه نياز غذايي و بستر زيستِ ريزاندامگانها را فراهم كند


رشك                                                                     envy    
[روان شناسي ] هيجان منفي و ناشي از ناخشنودي و انزجار حاصل از مشاهدة پيشرفت و موفقيت ديگري
رشك  قضيب                                                   penis envy
[روان شناسي ] اشتياق مادينه براي تملك اندام جنسي نرينه


رصدخانة  ام.ام.تي.           MMT Observatory, MMTO
[? نجوم رصدي] رصدخانه اي كه مؤسسة اسميت سونين و دانشگاه آريزونا آن را به طـور مشترك اداره مي كنند و تلسكوپ ام.ام.تي. 5/6 متري در آن قرار دارد


رفتار اطلاعاتي                    information behaviour, IB
[ كتابداري] كنش انسان در مواجهه با منابع و مجراهاي اطلاعاتي


رفتار سلامت محور                                 health behaviour
[علوم سلامت] رفتارهايي كه فرد براي به دست آوردن يا حفظ يا بازيابي سلامت و پيشگيري از بيماري انجام مي دهد


رفتار كاربري اطلاعات          information use behaviour
[كتابداري] كنش عيني يا ذهني حاصل از پيوند اطلاعات كسب شده و دانش فرد


رفتگي اصطكاكي                        fretting   fretting wear,
 [? خوردگي] نوعي رفتگي بر اثر حركت ارتعاشي يا نوساني با دامنة محدود كه حاصل آن جدا شدن ذرات بسيار ريز از سطح تماس است


رفتگي  خستگي                                            fatigue wear
[? خوردگي] رفتگي سطح يك قطعه بر اثر شكست حاصل از خستگي ماده


رفتگي  سايشي                                           abrasive wear
[? خوردگي] تخريب مكانيكي سطح ماده بر اثر حركت نسبي آن در تماس با سطحي ديگر يا در تماس با ذرات جامد


رفتگي  فرسايشي                                         erosive wear
[? خوردگي] نوعي رفتگي در جدارة داخلي تجهيزات انتقال شاره ها كه بر اثر برخورد ذرات جامد يا فرسايش دوغابي يا برخورد قطركهاي مايع يا فرسايش كاواكي پديد مي آيد


رقص  محوري  ?  ناوش


رگبار خاكستر  ?  ريزش خاكستر


رگه                                                              stratum
[باستان شناسي] نهشتة منفرد همگون و همجنس و همرنگ باستاني كه در لايه نگاري قابل مشاهده باشد


رگه گان  اَبر                                                   cloud streaks
[جَوّ] انبوهه هايي از اَبر كه در امتداد مسيرهاي باريك، مستقيم يا خميده، قرار گرفته باشند


رمزة  آغازش                                          initiation codon,
 start codon, initiator codon
[ژن شناسي] رمزه اي در رِناپ كه در جريان ترجمه، نخستين آمينواسيد پروتئين درحال ساخت را تعيين مي كند
متـ . آغازگر2                                                                             initiator 2
      آغازگاه  ترجمه                        translation initiation
 site


رِنابسپاراز                                            RNA polymerase,
 DNA-dependent RNA polymerase
[ژن شناسي] زي مايه اي كه رشتة پادمعناي مارپيچ دوگانة دِنا را الگوي ساخت رِناي تك رشته اي قرار مي دهد
متـ . رونوشتاز                                            transcriptase


رِناتك  ?  رِناي تداخلگر كوچك


رِناخاموشي  ?  تداخل رِنايي
رِناز                                                 RNase, ribonuclease
[ژن شناسي] زي مايه اي كه پيوندهاي نوكلئوتيدي رِنا را مي شكند


رِنام  ?  رِناي پادمعنا


رِناي بازدارندة  كوچك ? رِناي تداخلگر كوچك


رِناي پادمعنا                              antisense RNA, aRNA,
 asRNA
[ژن شناسي] مولكول تك رشته اي رِنا كه توالي نوكلئوتيدي آن مكمل توالي نوكلئوتيدي رِناي بامعنا يا رِناي پيك است
متـ . رِناي  مكمل                         complementary RNA
اختـ . رِنام                                                        cRNA  


رِناي تداخلگر  كوچك                  mall interfering RNA
[ژن شناسي ] رِناي كوچك 21 تا 22 نوكلئوتيدي كه در تجزيه و منع رونويسي رِنا نقش دارد
اختـ . رِناتك                                                     siRNA 
متـ . رِناي بازدارندة كوچك             small inhibitory RNA


رِناي  مكمل  ?  رِناي پادمعنا


رنگدانة  گوشت  عمل آمدة پخته
 cooked cured-meat pigment
[فنّاوري غذا] رنگدانة حاصل از گلبولهاي قرمز خون دام كه از فراورده هاي جانبي هر مجتمع كشتارگاهي است
اختـ . رنگوپخت                                                 CCMP 


رنگ رفتگي                                                          chlorosis
[محيط زيست] بي رنگ شدگي اندامهاي سبز گياهان بر اثر بيماري يا كمبود مواد غذايي يا تأثير آلاينده هاي هوا


رنگوپخت ?  رنگدانة گوشت عمل آمدة پخته


روال جوش                                               weld procedure
[متالورژي] سامانة كامل جوشكاري شامل متغيرهاي عمده اي مانند مواد و هندسة اتصال و تنظيم و راه انداختن تجهيزات و تنظيم جريان گاز يا برق و دماهاي مراحل مختلف


روال خروج                                check-out procedure
[ گردشگري] تشريفاتي كه در زمان خروج مهمان انجام مي شود


روال ورود                                    check-in procedure
[ گردشگري] تشريفاتي كه در زمان ورود مهمان انجام مي شود


روان پويه                                              psychodynamics 1
[روان شناسي] الگوي نيروهاي برانگيزندة خودآگاه يا ناخودآگاه كه منجر به رخداد يا حالت روان شناختي خاصي مي شود


روان پويه شناسي                                  psychodynamics 2
[روان شناسي] هر ديدگاهي كه بر جنبه هاي تحول و تغيير و تعامل فرايندهاي ذهني و هيجاني و انگيزشها و سائقها تأكيد داشته باشد


روان درماني روان كاوانه
 psychoanalytic psychotherapy
[روان شـناسي] درمـان بـه روش روان كـاوي سنـتي يـا يكـي از گـونه هـاي خـاص آن نظـير روان درمانـيِ روان پويشـي (psychodynamic psychotherapy)


روان شناسي  تحليلي
                     analytic psychology
[روان شناسي ] شيوه اي از مطالعه و تفسير روان و اختلالهاي آن بر اساس ارزشهاي فلسفي و نمادها و تصاوير ازلي (primordial) و سائق خودكامرواسازي (self fulfillment) كه كارل يونگ آن را پايه گذاري كرده است
روان شناسي  ژرفا نگر                           depth psychology
[روان شناسي ] رويكردي عمومي در روان شناسي و روان درماني كه منشأ آشفتگيها و هيجانات را در فرايندهاي ذهني ناخودآگاه جستجو مي كند


روان كاو                                      psychoanalyst, analyst
[روان شناسي] درمانگري كه آموزشهاي نظري و عملي روان كاوي را ديده است و از فنون روان كاوي در درمان اختلالات رواني بهره مي برد


روان كاوانه                                                 psychoanalytic
[روان شناسي] ويژگي آنچه مبتني بر رويكرد روان كاوي است


روان كاو  غيرپزشك                                          lay analyst
[روان شناسي] فرد آموزش ديده اي كه در حوزة روان كاوي غيرپزشكي فعاليت مي كند و پزشك نيست


روان كاوي                                                 psychoanalysis
[روان شناسي] رويكردي به ذهن و اختلالهاي رواني و نحوة درمان آنها با اين فرض اساسي كه بيشتر فعاليتهاي ذهني و پردازش آنها در ضمير ناخودآگاه رخ مي دهد


روان كاوي  ادبيات                      literary psychoanalysis
[روان شناسي] كاربرد روان كاوي در تفسير متون ادبي


روان كاوي  با  نظارت
 control analysis, supervised analysis,
 supervisory analysis
[روان شناسي] درمان روان كاوانه اي كه كارآموز با نظارت و راهنمايي روان كاو مجرب انجام مي دهد


روان كاوي  سنتي                   orthodox psychoanalysis,
 classical psychoanalysis
[روان شناسي] درمان روان كاوانه اي كه بي هيچ جرح و تعديلي به راهكارهاي بنيادين زيگموند فرويد پايبند است


روان كاوي  غيرپزشكي                                    lay analysis
[روان شناسي] درمان روان كاوانه اي كه فرد غيرپزشكي انجام مي دهد كه در حوزة نظري و عمليِ روان كاوي آموزش ديده است


روان كاوي كاربردي                     applied psychoanalysis
[روان شناسي ] به كارگيري اصول روان كاوي در حوزه هايي غير از حوزة باليني مانند ادبيات و هنر و دين


روان كاوي كودك                                         child analysis
[روان شناسي ] استفاده از اصول روان كاوي براي درمان كودكان


روان كاوي  مستقيم                       direct psychoanalysis
[روان شناسي] استفاده از فنون جرح وتعديل شدة روان كاوي براي ارتباط مستقيم با ضمير ناخودآگاه بيمار روان پريش


روان كاوي  ناسنجيده                       wild psychoanalysis
[روان شناسي] نوعي روان كاوي مبتني بر برداشت سطحي و شتابزده كه از روشها و فنون اصلي روان كاوي فاصله مي گيرد و به اندرزدهي مستقيم به بيمار و تفسير رفتار او، پيش از آنكه براي شنيدن آنها آمادگي داشته باشد، مي پردازد


روان نژندي انتقال                         transference neurosis
[روان شناسي] در روان كاوي، واكنشهاي روان نژندانه اي كه فرايند انتقال آنها را ايجاد مي كند اما ناشي از احيا و تجربة مجدد تعارضها و ضربه هاي رواني (trauma) در دوران كودكي بيمار هستند


روتختي                                          bedspread, bedcover
[ گردشگري] پارچه اي غالباً طرح دار كه بر روي تخت مي اندازند


روت سازي داغ                                              hot stripping
[? خوردگي ] برداشتن و زدودن لاية رنگ با فرايندي شيميايي كه معمولاً در آن از محلول قليايي داغ استفاده مي شود
روت سازي سرد                                          cold stripping
[? خوردگي] برداشتن و زدودن لاية رنگ غالباً به روش غوطه وري در دماي محيط


روجوش                                    weld face, face of weld
[متالورژي] سطح آخرين مادة جوشي كه بر روي قطعه مي نشيند


روريز                                                                  dressing 1
[فنّاوري غذا] مخلوط روان مواد غذايي و طعم دهنده كه براي تزيين و خوش طعم كردن بر روي غذا مي ريزند


روريزي                                                               dressing 2
[فنّاوري غذا] افزودن روريز بر روي غذا براي تزيين و خوش طعم كردن آن


روز  اَبري                                                          cloudy day
[جَوّ] روزي كه در بيشتر ساعات آن بيش از 75 درصد آسمان از اَبرهاي كدر پوشيده شده است


روزاك ? روزدريافت برآوردي ايمن و كافي


روزدريافت برآوردي ايمن و كافي
 estimated safe and adequate daily
 dietary intakes
[تغذيه] مقدار دريافت توصيه شده براي آن دسته از مواد مغذي كه اطلاعات كافي براي تدوين «رواداشت رژيمي توصيه شدة» آنها وجود ندارد
اختـ . روزاك                                                  ESADDIs


روز قمري  ?  روز كِشَندي


روز كِشَندي                                                        tidal day
[? اقيانوس شناسي، نقشه برداري] فاصلة زماني ميان دو عبور متوالي ماه از يك نصف النهار
متـ . روز قمري                                                lunar day


روزميني                                                                epigeal 
[زراعت] ويژگي گياهي كه در هنگام جوانه زدن بذر لپه هاي آن در بالاي سطح خاك قرار مي گيرد


روزنه                                                          loophole
[نظامي] منفذ يا شكافي باريك در ديوار سنگر كه از آن تيراندازي مي كنند


روزهاي خارج از اجاره                                  off-hire days
[دريايي] تعداد روزهايي كه كشتي در وضعيت خارج از اجاره است


روز يخي                                                                ice day
[جَوّ] در اقليم شناسي، روزي كه بيشينة دماي هوا در ابزارپوش به بيش از صفر درجة سلسيوس نمي رسد


روساخت رويه                                     top cap, tread cap,
 toe cap
[تاير] لاية فوقاني و نقش دار رويه


روش تدفين                                         mortuary practice
[باستان شناسي] شيوة عملي اجراي آداب و رسوم تدفين درگذشتگان در يك جامعه


روش واپايي                                              control method
[جنگل] رويكردي در مديريت جنگل بر پاية مجموعه اي از آماربرداري‍هاي صد درصد يا نمونه اي از موجودي سر پا براي واپايي مستمر روند پراكنش قطري درختان


روغن  طوقه                                bead butter, bead lube
[تاير] ليزانة (lubricant) لازم براي جلوگيري از صدمه ديدن تاير و جااندازي آسان آن بر روي رينگ (rim)
روگاه                                            fairway, mid-channel
[دريايي] بخشي از آبهاي ناوش پذير در رودخانه ها و بين بنادر و ورودي بنادر كه علامت گذاري شده است


روناس                                                                    Rubia  
[ گياهي ] سرده اي از روناسيان علفي و نيمه درختچه اي چندسالة خزنده يا بالارونده با حدود 60 گونه كه بومي افريقا و نواحي معتدل آسيا و امريكا هستند؛ گلهاي كوچك آنها پنج گلبرگ به رنگ زرد كم رنگ دارد و گل آذين شان خوشه اي متراكم است؛ از ريشة اين گياهان رنگ سرخ تهيه مي كنند


روناسيان                                                           Rubiaceae
[گياهي] تيره اي از گل سپاسي سانان غالباً درختچه اي و گاهي درختي يا بالارونده يا علفي با حدود 600 سرده و 6000 گونه كه در مناطق گرم مرطوب بالاترين تنوع را دارند؛ آرايش برگها معمولاً متقابل با ظاهري فراهم است و گلهايشان معمولاً دوجنسي و جام و كاسة آنها چهار تا پنج لَپي است و چهار تا پنج پرچم و دو برچه دارند


رونوشتاز  ?  رِنابسپاراز


رونوشت تن                                       transcriptosome
[ژن شناسي] همتافتي از پروتئينها كه در رونويسي يك ژن نقش فعال دارد


رونوشتگان                                          transcriptome
[ژن شـناسي] مجموعة رونوشتـهاي مربوط به ژنهاي بـيان شدة يك ژنگان
متـ . ژنگان بيان شده                           expressed genome


رونوشتگان شناسي                              transcriptomics
[ژن شناسي] مجموعة روشهايي كه در تجزيه و تحليل رونوشتگان ياخته و برخي اندامكهاي دروني آن به كار مي رود


روي نقشه                                                            map face
[نقشه برداري] سويي از برگ نقشه كه نقشه بر روي آن چاپ شده است


رويكرد  بازساختي ـ واپسرو
 regressive-reconstructive approach
[روان شناسي] روشي در روان درماني كه در آن مُراجع تشويق مي شود تا موقعيتهاي هيجاني شديد ضربه زا را كه در مراحل پيشين زندگاني رخ داده است دوباره تجربه كند


رويه                                                                       tread 1   
[تاير] بيروني ترين بخش تاير، شامل آج و بستر آن، كه با سطح جاده تماس دارد


رياضت طلبي                                                      asceticism
[روان شناسي] خصوصيتي در فرد يا شيوة زندگي او مبتني بر خودداري و چشم پوشي از لذت و انجام دادن فعاليتهايي مانند روزه گرفتن و سكوت و انزواجويي و كَف ّنفس بدني


ريز                                           tremolo, tremolando
[موسيقي] تكرار سريع و ممتد يك نغمه و گاه دو نغمه


ريزآراية پروتئين  ? تراشة پروتئين


ريزبلور                                                          microcrystal
[زمين] بلوري كه ماهيت بلورين آن فقط در زير ريزبين/ ميكروسكوپ قابل تشخيص است


ريزبين  فراصوتي                         ultrasonic microscope
[فيزيك] نوعي ريزبين/ ميكروسكوپ كه با استفاده از امواج فراصوتي كار مي كند
متـ . ميكروسكوپ  فراصوتي
ريزش خاكستر                                                       ash fall
[زمين] ريزش خاكستر هوابُرد از ابر فوراني
متـ . رگبار خاكستر                                        ash shower


ريزگان                                                    microflora,
 normal microbial flora, flora
[? ميكرب] در ميكرب شناسي، مجموعة ريزاندامگانهايي كه به طور طبيعي در محيط يا محل خاصي وجود دارند
متـ . ريزگان طبيعي                                     normal flora


ريزگان طبيعي  ? ريزگان


ريزگان  گذرا                                        transient flora
[? ميكرب] ريزگان غيربيماري زا يا بالقوه بيماري زايي كه مدت كوتاهي در بدن ساكن مي شود


ريزگان  مقيم                                        resident flora,
 commensal flora
[? ميكرب] ريزگان‍ي كه در يك مقطع سني و براي مدتي طولاني در اندامي مانند روده يافت مي شود


ريشة  چوبي                                                    woody root
[جنگل] ريشه اي كه حاوي بافت چوبي ثانويه است


ريشه سطحي                                             shallow-rooted
[جنگل، زراعت] ويژگي گياهي كه همه يا بخش عمدة ريشه هاي آن نزديك به سطح خاك رشد كند


ريشه عمقي                                                     deep-rooted
[جنگل، زراعت] ويژگي گياهي كه ريشه هاي آن در اعماق خاك رشد مي كند


ريل اصطكاكي                                                  friction rail
[ريلي] ريلي متفاوت با ريل حركتي كه در سرعت گيرها به كار مي رود و با اعمال نيرويي معين به دو طرف چرخهاي خط نورد، سرعت آنها را در تپة تنظيم كاهش مي دهد


ريل بندبُر                                                tie saw, tie shear
[ريلي ] ماشيني براي كار در خط مجهز به تيغه هاي اره مانند يا ابزار برش كه با آن ريل بند را به سه بخش تقسيم مي كنند تا به آساني بتوان آنها را از زير خط بيرون كشيد
متـ . تراورس بُر


ريل بند پل                               bridge tie, bridge timber
[ريلـي] ريل بنـدي چـوبي كـه در ابـعادي بـزرگـتر از معـمول تهـيه مي شود تـا بتـوان از آن بر روي پلـهاي داراي عرشـة بـاز استفاده كرد
متـ . تراورس پل


ريل بند تاب خورده                                             warped tie
[ريلي] ريل بندي چوبي كه بر اثر تر و خشك شدن تغيير شكل يافته است
متـ . تراورس تاب خورده


ريل بند تركيبي                                            composite tie
[ريلي] ريل بندي ساخته شده از مصالح گوناگون كه با ماده اي چسبناك به هم متصل شده اند
متـ . تراورس تركيبي


ريل بند تيشه اي                                                    adzed tie
[ريلي] ريل بندي چوبي كه در محل با تيشه به شكل مناسب بازسازي شده باشد
متـ . تراورس تيشه اي


ريل بند درز ? ريل بند درز ريل
ريل بند درز ريل                                                     joint tie
[ريلي] ريل بندي كه زير درز پيچي (bolted joint) قرار مي گيرد
متـ . ريل بند  درز، تراورس  درز  ريل


ريل بند سرو كپكي                                               peaky tie
[ريلي] ريل بندي تهيه شده از چوب درخت سرو كپك زده
متـ . تراورس سرو كپكي


ريل بند سنگي                 stone block   stone-block tie,
[ريلي] نوعي ريل بند قديمي از جنس سنگ
متـ . تراورس سنگي


ريل بند سوراخ دار                                                 bored tie
[ريلي] ريل بندي كه براي سهولت كار، پيشتر آن را در محل نصب زينچه سوراخ كرده اند
متـ . تراورس سوراخ دار


ريل بند  سه گوش             triangular tie  three-sided tie,
[ريلي] ريل بند چوبي سه ضلعي كه از آن در آستانة سدة بيستم استفاده مي شد
متـ . تراورس سه گوش


ريل بند شياردار                                               grooved tie
[ريلي] ريل بندي كه بر آن شياري براي استقرار دندانة زينچة فلزي در محل نشيمنگاه ريل ايجاد شده است
متـ . تراورس شياردار


ريل بند طولي                                          longitudinal tie,
 longitudinal timber
[ريلي] ريل بندي كه در زير ريل و در طول آن كار گذاشته مي شود
متـ . تراورس طولي


ريل بند غيرچوبي                                           substitute tie
[ريلي] هر نوع ريل بندي كه از جنسي غير از چوب ساخته شده باشد
متـ . تراورس غيرچوبي


ريل بند فرسوده                                                    failed tie
[ريلي] ريل بندي كه كارايي خود را از دست داده است
متـ . تراورس فرسوده


ريل بند كپكي                                                        dotty tie
[ريلي] ريل بندي چوبي كه قارچ بر روي آن رشد كرده باشد
متـ . تراورس كپكي


ريل بندكِش                                                     tie extractor
[ريلي] ماشيني كه ريل بندهاي كهنه و معيوب را از زير ريل بيرون مي كشد
متـ . تراورس كِش


ريل بندكوب                                                       tie inserter
[ريلي] ماشيني كه ريل بندهاي جديد را در زير ريل جا مي دهد
متـ . تراورس كوب


ريل بند كوتاه                                          short tie, stub tie
[ريلي] ريل بندي كه طول آن كوتاهتر از حد استاندارد است
متـ . تراورس كوتاه


ريل بند كهنه                                                   marginal tie
[ريلي] ريل بندي كه هنوز قابل استفاده است، ولي ممكن است تا بازديد بعدي يا پايان چرخة تعويض ريل بند دوام نداشته باشد
متـ . تراورس كهنه


ريل بندگذار                                                         tie spacer
[ريلي] ماشيني كه ريل بندها را در طول خط و در فاصله هاي پيش بيني شده قرار مي دهد
متـ . تراورس گذار
ريل بندگير                                                          tie nipper
[ريلي] ابزاري براي محكم نگهداشتن ريل بند در هنگام كوبيدن ميخ
متـ . تراورس گير


ريل بندگير دستي             tie tongs  one-man tie tongs,
[ريلي] ابزاري يك نفره متشكل از دو قلاب لولاشدة نوك تيز و دو دسته براي بيرون كشيدن يا جاگذاري ريل بند كه هر دو دستة آن در دستان يك نفر قرار مي گيرد
متـ . تراورس گير دستي


ريل بندگير دونفره                               two-man tie tongs
[ريلي] ابزاري دونفره متشكل از دو قلاب لولاشدة نوك تيز و دو دسته براي بيرون كشيدن يا جاگذاري ريل بند كه هر دستة آن در دستان يك نفر قرار مي گيرد
متـ . تراورس گير دونفره


ريل بند لاي بتن                                                      spot tie
[ريلي] ريل بندي كه در عمليات روسازي خط به طور كامل در داخل بتن قرار مي گيرد
متـ . تراورس لاي بتن


ريل بند لبه گِرد                                                      wane tie
[ريلي ] ريل بندي چوبي كه يك يا دولبة زبرين آن گرد است
متـ . تراورس لبه گِرد


ريل بند مغزكنار                  wing tie  heart and back tie,
[ريلي] ريل بندي چوبي كه مغز چوب در ميانة يك سوي آن قرار گرفته باشد
متـ . تراورس مغزكنار


ريل بند مغزگوشه                                           quartered tie
[ريلي] ريـل بندي چـوبي كه مغز چوب در يكي از گوشه هاي آن قرار گرفته باشد
متـ . تراورس مغزگوشه


ريل بند مغزميان                                      boxed-heart tie,
 rifle tie 1, target tie 1
[ريلي] ريل بندي كه تماماً از مغز چوب باشد و مغز آن در مركز يا در نزديك به مركز آن قرار داشته باشد
متـ . تراورس مغزميان


ريل بند  ميان درزي                                  intermediate tie
[ريلي] ريل بندي كه دقيقاً در زير دو سر ريل در درز معلق قرار مي گيرد
متـ . تراورس ميان درزي


ريل بند  نيم گِرد                              pole tie, round tie,
 slabbed tie, half-round tie,
 half-moon tie, rifle tie 2, target tie 2
[ريلي] ريل بندي چوبي كه دو طرف آن گرد است و از درختي كه از مقطع آن بيش از يك ريل بند به دست نمي آيد، ساخته شده است
متـ . تراورس نيم گِرد


ريل بند ويژه                                                           cull tie 
[ريلي] ريل بندي كه با استانداردهاي رايج توليد تطابق ندارد و براي مصارف خاص توليد مي شود
متـ . تراورس ويژه


ريل  بي تاج                                                  head free rail
[ريلي] ريل پايه تخت‍ي ـ كه تاج آن داراي شيب ملايم روبه داخل، به سمت جان ريل است


ريل  پايه تخت          flat bottomed rail, Vignoles rail,
 tee rail, T-rail
[ريلي] ريل معمول در خطوط راه آهن كه داراي تاج ريل و جان ريل و پاية ريل است
ريل  تبديل                 compromise rail  transition rail,
[ريلي] نوعي ريل نوردشده با سطح مقطعهاي متفاوت در دو سر آن كه براي اتصال دو ريلِ داراي مقاطع متفاوت به كار مي رود


ريل تخت شده                                               flattened rail
[ريلي] ريلي كه انحناي تاجِ بخشي از آن، به جز درزها، از بين رفته است


ريل نعلي                                                               U-rail   
[ريلي] نوعي ريل آهني به شكل نعل


ززانيشليا                                                        Zannichellia
[گياهي] سرده اي از زانيشليائيان آبزي غوطه ور علفي چندساله با يك گونه و پراكنش جهاني كه حاشية برگهاي آن كامل و گل آذين آن معمولاً داراي دو گل با دُمگل كوتاه و كلالة نامتقارن قيف شكل است
متـ . يال اسبي


زانيشليائيان                                         Zannichelliaceae
[گياهي] تيره اي از قاشق واش سانان آبزي غوطه ور چندساله با چهار سرده و شش گونه كه در آبهاي شور يا شيرين مي رويند و در سرتاسر جهان پراكنده اند؛ زمين ساقة اين گياهان خزنده بلند و باريك و برگهاي آنها باريك و خطي و متقابل و فراهم يا متناوب با غلاف قاعده اي است؛ گلهاي تك جنسي و كوچك شان به صورت منفرد در كنار برگ يا در سنبله هاي كوچك قرار دارد
متـ . يال اسبيان


زايش  خودبه خودي  ?  نازيست زايي


زبانة  گدازه                                                            lava toe
[زمين] يكي از زائده هاي كوچك و گِرد در جلوي جريان گدازة ريسمانيِ (pahoehoe lava) درحال حركت


زِبركُلَش                                                                 stover  
[زراعت] كُلَش گياهاني مانند ذرت كه ساقه اي نسبتاً ضخيم دارند


زخمه اي  ?  اجراي زخمه اي


زخمه اي دست چپ                        left-hand pizzicato
[موسيقي ] نوعي اجراي زخمه اي كه با يكي از انگشتان دست چپ نواخته مي شود


زخمه اي شلاقي Bart?k pizzicato         snap pizzicato,
[موسيقي] نوعي اجراي زخمه اي كه در آن زه با شدت به طرف بالا كشيده مي شود و در بازگشت به دستة ساز برخورد مي كند


زخمه اي ناخني                            finger nail pizzicato
[موسيقي] نوعي اجراي زخمه اي كه در آن از ناخن استفاده مي شود


زرآوند                                                            Aristolochia
[گياهي] سرده اي علفي با حدود 400 گونه با ساقة به ندرت بالاروندة چوبي، بومي مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري و معتدل برّ قديم و استراليا؛ برگهاي آنها متناوب و كامل و دمبرگ دار با قاعدة پهنك قلب شكل است؛ ميوة آنها پوشينة شكوفاست كه با شش شكاف باز مي شود


زرشك                                                                  Berberis
[گياهي] سرده اي از زرشكيان درختچه اي خزان دار يا هميشه سبز با حدود 500 گونه كه اغلب آنها بومي نواحي معتدل شمالي به ويژه آسيا هستند؛ چوب گياهان اين سرده زرد و گلهاي شش گلبرگي آنها نيز زرد است و معمولاً خارهايي سه شاخه در قاعدة د مبرگها دارند؛ ميوة آنها ستة قرمز يا زرد يا آبي يا ارغواني يا سياه با يك يا چند دانه است؛ از گونه هاي اين سرده براي توليد شهد و تهية رنگ زرد استفاده مي شود
زمان  برآوردي خروج
 estimated time of departure, ETD
[دريايي] زمان تخميني براي خروج يك كشتي يا هواپيما يا هر وسيلة نقليه از محلي خاص


زمان  برآوردي ورود
 estimated time of arrival, ETA
[دريايي] زمان تخميني رسيدن كشتي يا هواپيما يا هر وسيلة نقلية ديگر به مقصدي خاص


زمان پروازسنج                                     time-of-flight 1
[? پروتگان شناسي] نوعي طيف سنجِ جِرمي خاص كه يونها را بر اساس نسبت جرم به بارشان (m/z) تفكيك مي كند


زمان پروازسنجي                        time-of-flight 2, TOF
[? پروتگان شناسي] اندازه گيري زمان حركت يك شيء يا ذره در مسيري از يك محيط با استفاده از زمان پروازسنج


زمان پروازسنجي  يونش  الكتروافشانه اي
 electrospray ionisation time-of-
 flight, ESI-TOF
[? پروتگان شناسي] روش حاصل از تلفيق روشِ يونش الكتروافشانه اي مولكولهاي هدف از يك سو و دقت آشكارسازي روش زمان پروازسنجي از ديگر سو براي تعيين دقيق طيفهاي قطعه يون و اجرام آنها


زمان  پياده سوار                         passenger service time
[درون شهري] زمان لازم براي سوار شدن به وسيلة نقلية عمومي و پياده شدن از آن بر حسب تعداد مسافر در ثانيه


زمان خروج                                        check-out time
[ گردشگري] آخرين مهلت تخلية اتاق و تصفية حساب در روز خروج مهمانان از مهمانخانه


زمان سبز                                                         green time
[درون شهري] مدت زماني كه چراغ راهنمايي براي يك حركت خاص در تقاطع به رنگ سبز است


زمان سبز مؤثر                                effective green time
[درون شهري] مدت زماني كه چراغ راهنمايي براي يك حركت خاص به رنگ سبز يا زرد است، منهاي زمان‍هاي هدر رفتة آغازين و پاياني


زمان سفر                                                      voyage time
[دريايي] مدت زمان انجام يك سفر دريايي بين بنادر مشخص


زمان قرمز                                                             red time
[درون شهري] مدت زماني كه چراغ راهنمايي براي يك حركت خاص در تقاطع به رنگ قرمز است


زمان قرمز مؤثر                                    effective red time
[درون شهري] مدت زماني كه چراغ راهنمايي براي يك حركت خاص يا جمعي از حركات به رنگ قرمز است كه اندازة آن برابر با مدت چرخه منهاي زمان سبز مؤثر است


زمان ورود                                            check-in time
[ گردشگري] مدت زماني كه مسافر در طي آن بايد آمادگي خود را براي استفاده از مزاياي خدمات گردشگريِ ازپيش ذخيره شده اعلام كند


زمان  هدررفتة  آغازين                         start-up lost time
[درون شهري] مدت زمان لازم براي شروع حركت خودروهاي ابتداي صف تقاطع چراغ دار


زمان  هدررفتة  تخليه                        clearance lost time
[درون شهري] مدت زمان بين مراحل چراغ راهنمايي كه در طي آن هيچ حركتي در تقاطع صورت نمي گيرد
زمين  پَس چَر                                           stubble pasture
[زراعت] مزرعه اي كه محصول دانه اي آن برداشت شده است و كُلَش آن براي چَراي دام مورد استفاده قرار مي گيرد


زمين ساخت فيزيك                                   tectonophysics
[ژئوفيزيك] شاخه اي از ژئوفيزيك كه در آن نيروهاي به وجودآورندة جنبشها و دگرشكليهاي پوستة زمين بررسي مي شود


زمين ساخت كره                                           tectonosphere
[ژئوفيزيك] زون (zone) يا لايه اي از زمين در بالاي تراز تعادل هم ايستايي كه خاستگاه جنبشهاي زمين ساختي است


زمين ساخت مغناطيس                         tectonomagnetism
[ژئوفيزيك] مطالعة بي هنـجاري‍‍هاي مغناطيسي ناشي از تنشهاي زمين ساختي


زمينسان                                                               telluroid
[ژئوفيزيك] سطحي كه پتانسيل بهنجار هر نقطة آن برابر با پتانسيل واقعي نقطة نظيرش بر روي سطح زمين است


زمين  شخم خورده                                            broken flat
[زراعت] زميني كه سراسر آن را شخم زده باشند


زمين  كُلَش دار                                          stubble ground
[زراعت] زميني كه محصول علوفه اي يا دانة آن برداشت شده است


زمين گردشگري                                               geotourism
[گردشگري] گردشگري در مناطق طبيعي به ويژه بازديد از پديده هاي زمين شناختي و چشم اندازها


زمين نما                                                       ground board
[هوايي] سطح تخت قابل نصب در آزمونگاه تونل باد براي شبيه سازي سطح زمين


زمين يخ                                                            ground ice
[جَوّ] توده اي از يخ شفاف در درون زمين يخ زده
متـ . يخ زيرخاك                                            subsoil ice
       سنگ يخ                                                  stone ice
      يخ زيرزمين                                  subterranean ice,
             underground ice


زنبورك                                          jew’s harp, gewgaw,
 jew’s trump, jaw’s harp, trump
[موسيقي] ساز فلزي يا چوبي با بدنه اي نعل شكل و زبانه اي كه يك سر آن به وسط انحناي ساز وصل مي شود


زنجبيل                                                                 Zingiber
[گياهي] سرده اي از زنجبيليان علفي ايستادة چندساله با حدود 70 گونه، بومي آسياي جنوب شرقي با ساقة باريك و ني مانند و برگهاي سرنيزه اي سـبز براق كه از زمين ساقه اي غده اي مي رويند؛ گلهاي آنها سبز مايل به زرد با لبه اي ارغواني و لكه هاي كرم رنـگ و گل آذين مخروطي و كوچك و سنبله اي متراكم است كه در تابستان از زمين ساقه بيرون مي زند


زنجبيليان                                                   Zingiberaceae
[گياهي] تيره اي از زنجـبيل سانان علفي با حدود 45 سرده و 700 گونه كه در نواحي گرمسيري افريقا و آسيا و امريكا مي رويند و در آسياي جنوب شرقي بيشترين تنوع را دارند؛ در قاعدة برگهاي دورديفة اين گياهان غلافي وجود دارد كه از هم پوشاني آنها ساقه اي كاذب ايجاد مي شود؛ گلهاي نرمادة آنها در گل آذين گرزني محدود قرار گرفته و گلپوش آنها از دو حلقه تشكيل شده است


زنجيرة انفجار                                            explosive train
[نظامي] مجموعة عناصر لازم براي انفجار خرج اصلي از آغاز تا انجام
زنجيرة سرمايش                                                cold chain
[فنّاوري غذا] مجموعه امكاناتِ ويژة سرد و منجمدكردن مواد غذايي براي حمل ونقل و نگهداري


زنده گور                                                vivisepulture
[باستان شناسي] محل زنده به گور كردن يك يا چند نفر


زنگ                                                                           rust
[? خوردگي] محصول خوردگي كه در نتيجة فرايند برق شيميايي در مجاورت آب و اكسيژن پديد مي آيد


زنگ زدايي                                 rust removal, derusting
[? خوردگي] زدودن زنگ و پوسته از سطح فلز با روشهاي فيزيكي و شيميايي


زنگ زدايي  برق كافتي                    electrolytic derusting
[? خوردگي] فرايند زدودن زنگ فلزات كه در آن فلز يا آلياژ زنگ زده را در يك حمام برق كافتي قليايي در جاي آند قرار مي دهند و به تناوب جريان را معكوس مي كنند


زنگ زدگي                                                              rusting 
[? خوردگي] خوردگي آهن يا آلياژهاي آن كه محصول قهوه اي مايل به قرمز دارد


زنگ زدگي  بازگشتي                                           rust-back,
 rerusting
[? خوردگي] زنگ زدگي دوبارة سطح فلزي كه به تازگي تميز شده است هنگامي كه در معرض نم يا رطوبت بالا يا مواد آلوده كننده يا محيط خورنده قرار گيرد


زنگ زدگي خراشي                                     scratch rusting
[? خوردگي] زنگ زدگي در امتداد خط خراش بر روي سطح رنگ شده كه تا سطح فلز ادامه پيدا مي كند


زنگ زدگي زودرس                                         early rusting
[? خوردگي] تشكيل زودهنگام زنگ بعد از رنگ آميزي و خشك شدن سطح رنگ به دليل نازكي پوشش و پايين بودن دماي زيرلايه و رطوبت زياد


زنگ زدگي زيرپوششي                                    face rusting
[? خوردگي] زنگ زدگي سطح فلزي كه با لاية محافظتي نامناسب پوشانده شده است


زنگ زدگي سرسوزني                               pinpoint rusting
[? خوردگي] نوعي زنگ زدگي نقطه نقطه در محلهايي كه پوشش و ضخامت و قدرت محفاظت كنندگي كافي وجود ندارد


زنگ زدگي فوري                                            flash rusting
[? خوردگي] ايجادشدن فيلم (film) بسيار نازكي از زنگ در بازة زماني بسيار كوتاه، از چند دقيقه تا چند ساعت، بر سطح فلز در محيط مرطوب


زنگ زدگي  فولاد  پوشش دار
 rusting failure of coated steel
[? خوردگي] نوعي زنگ زدگي كه به چهار طريق روي مي دهد، يكي به صورت نقطه اي در ناحية آسيب ديده، ديگري در نواحي بسيار كوچك در محل پرچ، سومي در زنگ گره هايي كه به زير پوشش راه مي يابند و دست آخر زنگ زدن زير پوشش


زنگ زدگي نوك ناخني                             nailhead rusting
[? خوردگي] زنگ زدگي چدن و فولاد كه پس از پوشش دهي از سطح به بيرون نفوذ مي كند و باعث لكه دار شدن قطعه مي شود


زنگ مقاوم                                                    rust-resistant
[? خوردگي] ويژگي ماده اي كه در برابر زنگ زدگي مقاوم شده است
زهپاد ?  وسيلة زميني هدايت پذير از دور


زهكشي بسته                                          closed drainage
[جَوّ] نوعي زهكشي سطحي كه مانند زهكشي يك حوضة داخلي به سوي بخش مركزي است و راهي به اقيانوس ندارد
متـ . زهكشي دروني                              internal drainage
        پهنة زهكشي بسته                 closed-drainage area
        زهكشي كور                                   blind drainage
        زهكشي درون كور                interior blind drainage


زهكشي درون كور  ?  زهكشي بسته


زهكشي دروني  ?  زهكشي بسته


زهكشي كور  ?  زهكشي بسته


زي تبديل                                                    bioconversion
[محيط زيست] تبديل پسماندهاي آلي به منبع انرژي به كمك ميكروبها در طي فرايندهاي زيستي


زيتون                                                                    Olea     
[گياهي] سرده اي از زيتونيان كه شامل درختان و درختچه هاي زيتون است


زيتونيان                                                               Oleaceae
[گياهي] تيره اي از نعناسانان درختي يا درختچه اي يا بالارونده كه شامل زيتون و خويشاوندان آن مي شود و حدود 24 سرده و 900 گونه دارد كه آرايش برگهاي آنها ساده يا مركب شانه اي با آرايشي اغلب متقابل يا چرخه اي و كاسه و جام آنها معمولاً چهارقطعه اي است


زي تهويه                                                           bioventing
[محيط زيست] فرايند هوادهي خاك در ناحية اشباع نشده با كارگذاشتن مجاري تهويه براي برانگيختن فعاليت زيستي درجا (in-situ) و بهينه سازي تجزية زيستي تركيبات آلي


زي جذبش                                                       biosorption
[محيط زيست] يكي از روشهاي تثبيت و تماس كه در آن آلاينده هاي آلي موجود در فاضلاب جذب لجن فعال موجود در مخزن تماس مي شوند و در طول مرحلة بازهوادهي به مصرف باكتريها مي رسند


زيراُشكوب                                                      understorey
[زراعت] گياهي كه در ساية گياهان بلند رشد مي كند


زيربُره                                                                   undercut
[متالورژي] شياري در ريشه يا گوشة جوش كه پرنشده باقي مانده است


زيرپروتگان                                          sub-proteome
[? پروتگان شناسي] هر زيرمجموعه اي از پروتئينها كه نمايشگر جزئي از كل پروتگان است


زيرپناه                                                         bunker 
[نظامي] پناهگاهي مستحكم در زير زمين براي حفاظت از سربازان و تجهيزات و سلاح


زيرتابوتي                                                                     bier
[باستان شناسي] زنبه اي كه پيش از خاك سپاري يا آتش سپاري، تابوت يا جسد را گاهي همراه با گور نهاده ها بر روي آن قرار مي دادند


زيرجوش                                                       backing pass
[متالورژي] گذر اولية جوش براي ايجاد سطحي مناسب براي نشاندن جوش اصلي بر روي آن


زيررويه                                                            undertread
[تاير ] بخشي از آميزة لاستيكي كه بين كف شيارهاي آج و بالاي لايه هاي تسمه قرار مي گيرد
زيرزميني                                                            hypogeal
[زراعت] ويژگي گياهي كه در هنگام جوانه زدن بذر لپه هاي آن در زير سطح خاك باقي مي ماند


زيرساخت  اطلاعاتي           information infrastructure,
 infostructure
[ كتابداري] مباني مشترك و ضابطه مند و تكامل يابنده اي كه از ايجاد و استفاده و انتقال و ذخيره سازي و حفظ اطلاعات پشتيباني مي كند


زيرساخت رويه                                subtread, tread base
[تاير] يكي از دو لاية رويه كه به مَنجيد نزديك تر و آميزة آن نرم تر از آميزة روساخت رويه است


زيرشانه                                                                 buttress
[تاير] بخش پايين شانه كه ناحية شانه را تقويت مي كند


زير همسانه                                                   subclone
[ژن شناسي] قطعة كوچكي از دِنا كه با استفاده از زي مايه هاي ويژه بُر (restriction enzyme) از يك قطعة همسانه سازي شدة بزرگتر جدا مي شود و خود در يك حامل (vector) همسانه سازي مي شود


زير همسانه سازي                          subcloning, recloning
[ژن شناسي] روشي براي خردكردن قطعات بزرگ دِناي همسانه سازي شده به قطعات كوچكتر از 5 كيلوباز


زيست باران             biolistics, particle gun technique,
 particle acceleration technique
[ژن شناسي ] نوعي روش انتقال ژن كه در آن ذرات تنگستن يا طلاي پوشيده با دِنا به سمت ياخته ها يا بافتها يا اندامهاي هدف پرتاب مي شود
متـ . ذره باران                            particle bombardment,
 microprojectile bombardment


زيست تراشة  پروتئين ?  تراشة پروتئين


زيست جُرم                                                          biocrime
[نظامي] جرمي كه در ارتكاب آن از مواد زيستي از قبيل مواد شيميايي و سمي و بيماري زا و نيز مواد ژن شناختي و بافتها و اندامگانهاي دستكاري شده استفاده مي شود


زيست داده ورزي                                   bioinformatics
[? پروتگان شناسي] دانشي كه در آن زيست شناسي و رايانه و فنّاوري اطلاعات در هم مي آميزند


زيست زايي                                                biogenesis
[ژن شناسي] به وجود آمدن موجودات زنده از ديگر موجودات زنده


زيست فنّاوري biotechnol      biotechnology, biotech,
[ژن شناسي] دست ورزي (manipulation) و استفاده از ريزاندامگانها در توليد محصولات مورد نياز انسان


زيست فنّاوري آبي                         blue biotechnology
[ژن شناسي] استفاده از روشهاي زيست فنّاوري در مطالعة آبزيان


زيست فنّاوري  پزشكي ?  زيست فنّاوري قرمز


زيست فنّاوري زيست محيطي
 environmental biotechnology
[ژن شناسي] استفاده از روشهاي زيست فنّاوري در حفظ و مراقبت از محيط زيست


زيست فنّاوري  سبز                     green biotechnology
[ژن شناسي] استفاده از روشهاي دست ورزي (manipulation) ژني و زيست فنّاوري در كشاورزي
متـ . زيست فنّاوري كشاورزي       agricultural biotechnology
زيست فنّاوري  سفيد                       white biotechnology
[ژن شناسي] شاخه اي از زيست فنّاوري كه در آن از عوامل زيستي مانند ميكربها و ياخته ها براي توليد صنعتي فراورده هاي زيست شيميايي مانند زي مايه استفاده مي شود
متـ . زيست فنّاوري صنعتي           industrial biotechnology


زيست فنّاوري صنعتي ?  زيست فنّاوري سفيد


زيست فنّاوري قرمز                         red biotechnology
[ژن شناسي] كاربرد زيست فنّاوري در زمينه هايي مانند پزشكي و داروسازي براي درمان بيماريها و توليد انواع پادزيستها
متـ . زيست فنّاوري پزشكي 
           medical biotechnology


زيست فنّاوري كشاورزي ?  زيست فنّاوري سبز


زيست مايه                                                             libido   
[روان شناسي] در نظرية روان كاوي، كارماية روانيِ (psychic energy) غريزة زندگي، به ويژه كارماية غريزة جنسي
متـ . ليبيدو


زيست نانو فنّاوري                          bionanotechnology
[ژن شناسي] شاخه اي از نانوفنّاوري كه با به كارگيري روشهاي شيميايي و زيست شيميايي و زيست شناسي مولكولي به شناسايي مؤلفه ها و فرايندهايي مي پردازد كه در ساخت مواد و افزاره هاي خودسامان (self-assembling) كاربرد دارد


زيگان شناسي                                                 biomics
[ژن شناسي] مطالعة كل نگرانة داده هاي زيستي


زي ماية  پروتئين كاف                         proteolytic enzyme
[ تغذيه] آنزيمي كه با شكستن پيوندهاي پپتيدي، پروتئينها را به اجزاي كوچكتر تجزيه مي كند
متـ . آنزيم پروتئين كاف


زي ماية تاب يار                                   folding enzyme
[? پروتگان شناسي ] هر يك از مجموعه پروتئينها يا عمدتاً زي مايه هايي كه به مراحل بالقوه كُند فرايند پروتئين تابي شتاب مي دهند


زي ماية  ويژه بُر ? درون نوكلئاز ويژه بُر


زينچة پله اي                                    stepped-up tie plate
[ريلي] زينچة ريل بندي كه در زير ريل حركتي و ريل نگهبان قرار مي گيرد تا سطح ريل نگهبان را در ترازي بالاتر از ريل حركتي قرار دهد


زينچة تبديل                                            transition plate
[ريلي] زينچة ريل بندي كه براي گذار تدريجي از زينچة تخت به زينچة شيب دار و بالعكس در بين آنها قرار مي گيرد


زينچة تخت                                 flat plate, flat tie plate
[ريلي] زينچة ريل بندي كه در نشيمنگاه ريل ضخامت ثابت دارد


زينچة دوتكه                                                twin tie plate
[ريلي] زينچه اي متشكل از دو بخش كه با جفت شدن آنها عرض معادل يك زينچة تخت به دست مي آيد و از آن در جايي كه ريلهاي مجاور بسيار به هم نزديك مي شوند، به ويژه در دوراهه ها، استفاده مي شود


زينچة  شيب دار                                       canted tie plate,
 canted plate
[ريلي] زينچه اي با سطح شيب دار 1 به 20 كه براي استقرار زاويه دار ريل به سمت ميان تار آن (centre of the track) به كار مي رود


زينچة يك سرخم                                turned-up tie plate
[ريلي ] زينچة فلزي ريل بند كه يك سر آن با عمليات چكش كاري خم شده است


» صفحه اصلی » مشاوره حقوقی » تماس با ما » درباره ما

info@hvm.ir
Copyright © 2007 - 2016 hvm.ir