در باره ما تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
قانون اساسی ایران سند چشم انداز 20 ساله سیاستهای کلی نظام ارسال مقاله
پنج شنبه 7 خرداد 1394
جستجو در بانك جامع قوانين و مقررات: جستجو در سايت:
جستجوي پيشرفته (قوانين ومقررات /سايت)
ارتباط با ما

نام
Email
متن

حاصل جمع دو عدد 7 +8 چيست؟

پايگاه هاي ديگر
آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: 9
بازديد امروز: 228
بازديد روز قبل: 1254
بازديد هفته: 8885
بازديد ماه: 36921
بازديد کل: 5063854
آي پي: 54.204.100.232
عضو شويد

 نام

 ایمیل

ورود به ایمیل

 

مصوبات هيات وزيران- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: 28/06/1390 - تاريخ تصويب: 20/7/1390 شماره ثبت روزنامه رسمي : 19383

نسخه چاپي

واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي 5

ح


حادثة دريايي                                          marine incident
[دريايي] پيشامدي كه در آن افراد يا شناور يا محمولة آن يا محيط‌زيست به مخاطره بيفتد به نحوي كه احتمال آسيب رسيدن به آنها وجود داشته باشد


حاكميت تجميعي                              pooled sovereignty
[سياسي] اختيار قانوني كه تعدادي از دولتها براي تصميم‌گيري جمعي و سياست‌گذاري عمومي به يك سازمان از ميان خود واگذار مي‌كنند
حالت ارتعاشي  ?  تراز ارتعاشي


حالت تدفين                                             burial position,
 funeral position,
 skeletal position
[باستان‌شناسي ] حالت و وضعيت قرار دادن جسد در درون گور


حالت  شبه‌پايدار                                metastable state
[شيمي] حالتي كه در آن ماده در زير دماي سيرشدگي در فشار معين به صورت بخار همگن وجود دارد


حالت  فعال‌شده                                    activated state
[شيمي] حالتي با انرژي زياد كه گونة شبه‌پايدار براي رسيدن به حالت پايدار از آن عبور مي‌كند


حامل دِنا                                                        DNA carrier
[ژن‌شناسي ] هر مولكول يا اندامگاني كه دِنا را به ياخته‌هاي هدف منتقل مي‌كند


حباب  همتاسازي                           replication bubble
[ژن‌شناسي] بخشي از دِناي در حال همتاسازي كه با ريزبين الكتروني به شكل حبابي كوچك ديده مي‌شود
متـ . چشم همتاسازي                              replication eye


حبه                                                             domain
[? پروتگان‌شناسي] قطعه‌اي بس‌پپتيدي كه به يك واحد ساختاري منفردِ داراي هستة آبگريز تابيده شده است


حبه‌پيمايي                                       domain walking
[? پروتگان‌شناسي] روشي رايانه‌اي براي تعيين تواليهاي دِناي رمزگذار نواحي مجاور يك حبة خاص


حبة  حفظ‌شده                           conserved domain, CD
[? پروتگان‌شناسي] حبه‌اي در پروتئين كه براي عملكردي خاص ضرورت دارد و به همين دليل در طي تكامل حفظ شده است


حبه‌درآميزي                                  domain swapping
[? پروتگان‌شناسي] تلفيق دو يا چند توالي دِناي رمزگذار حبه‌هاي مختلف در پروتئينهاي متفاوت براي توليد ژني آميژه‌اي كه يك پروتئين نوتركيب را رمزگذاري مي‌كند


حبه‌زايي                                       domain expansion
[? پروتگان‌شناسي] افزايش تعداد حبه‌هاي متفاوت در يك پروتئين در طي فرايند تكامل


حجرة آرامگاهي                                   tomb chamber
[باستان‌شناسي] حجره‌اي كه از آن به جاي آرامگاه استفاده مي‌شود


حجم  تجاري خالص 
             net merchantable volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي به‌جز كُنده و تاج و بخشهاي پوسيده و آسيب‌ديده


حجم تجاري ناخالص
          gross merchantable volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي به‌جز كُنده و تاج، اما با احتساب بخشهاي پوسيده و آسيب‌ديده


حجم تقاضا                                             demand volume
[درون‌شهري ] تعداد وسايل نقليه‌اي كه پيش‌بيني‌مي‌شود از يك نقطه يا قطعه‌راه در واحد زمان عبور ‌كنند


حجم  ناخالص كل                               gross total volume
[جنگل] حجم ساقة اصلي با احتساب كُنده و تاج و بخشهاي پوسيده و آسيب‌ديده
حداقل  اقامت                                      minimum stay
[گردشگري] كوتاه‌ترين زمان لازم براي اقامت مسافر در يك مقصد مشخص در ازاي نرخ ثابتي كه دست‌اندركاران گردشگري تعيين كرده‌اند


حداكثر  اقامت                                          maximum stay
[ گردشگري ] طولاني‌ترين زمان لازم براي اقامت مسافر در يك مقصد مشخص در ازاي نرخ ثابتي كه دست‌‌اندركاران گردشگري تعيين كرده‌اند


حد ردة قطري                                  diameter-class limit
[جنگل] حد بالا يا پايين در يك ردة قطري


حد قطر                                                      diameter limit
[جنگل] كمينه يا بيشينة قطر درختان كه بر اساس آن درخت يا گِرده‌بينه اندازه‌گيري يا قطع يا بهره‌برداري مي‌شود


حدمجاز مسافر          maximum number of travellers
[گردشگري] حداكثر مسافر مجاز كه در پيشنهادها و قراردادهاي مسافرتي قيد مي‌شود


حدنصاب مسافر          minimum number of travellers
[گردشگري] حداقل مسافر مورد نياز براي ارائة خدمات گردشگري كه در قراردادهاي مسافرتي و تأييديه‌هاي ذخيرة جا قيد مي‌شود


حذف  ? وانهش


حرّا                                                                    Avicennia
[ گياهي ] سرده‌اي از حرّائيان درختي كوچك با حدود يازده گونه با برگهاي متقابل خاكستري‌ و گلهاي كوچك و منظم و كاسه و جام همپوش و تخمدان فوقاني
متـ . سينا


حرّائيان                                                     Avicenniaceae
[ گياهي ] تيـره‌اي از نعـناسانان درخـتي يا درختـچه‌اي با يـك سـرده و حدود يازده گـونه كه در نواحي ميان‌كشـندي دريا در نزديـكي پايـرودها (estuaries) مي‌روينـد و داراي ريشـه‌هاي هوايي هستند
متـ . سينائيان


حركت  اداري                        administrative movement
[نظامي] حركت سازمان‌يافتة نيروها و خودروها براي تسريع در حركت و صرفه‌جويي در وقت و انرژي، هنگامي كه خطر مداخلة نظامي دشمن در ميان نباشد


حركت مداري بيضوي                elliptical orbital motion
[? اقيانوس‌شناسي] حركت بيضوي ذرات آب كه عبور موج آن را ايجاد مي‌كند


حركت  مداري دايره‌اي                circular orbital motion
[? اقيانوس‌شناسي] حركت دايره‌اي ذرات آب كه عبور موج آن را ايجاد مي‌كند


حريم  اطلاعاتي                              information privacy,
 data privacy, privacy of information
[ كتابداري] حوزة حفاظت از مداركي كه تنها افراد مجاز به آنها دسترسي دارند


حسادت                                                                jealousy
[روان‌شناسي] هيجاني منفي در يك رابطة سه‌سويه شامل حسود و محبوب و رقيب كه بين حسود و رقيب شكل مي‌گيرد


حساس‌شدگي                                               sensitisation
[? خوردگي] كاهش ويژگيهاي مقاومتي فولاد زنگ‌نزن به هنگام عمليات حرارتي و جوشكاري كه منجر به تشكيل كروم‌كاربيد در مرز دانه‌ها و فقير شدن كروم مي‌شود
حس‌انگيخته                                             pathogenic
[موسيقي ] ويژگي نوعي موسيقي آوازي كه در آن لحن غالب است و كاملاً مستقل از نحو يا معناي كلام است


حسگرريزي                                               sensor seeding
[نظامي] رهاسازي شماري حسگر كوچك باتري‌دار براي رديابي تحركات دشمن از طريق ارسال داده‌هاي دريافتي، اعم از نشانكهاي صوتي و نوري و راديويي، به مركز پايش


حسي ـ ‌مكانيكي                                  mechanosensory
[پاية پزشكي] مربوط به فعال شدن حسي در پاسخ به تحريك مكانيكي


حصارسنگ                                                 peristalith
[باستان‌شناسي] حلقه‌ يا رديفي از سنگهاي عمودي به دور يك گورپشته يا بر لبة يك سنگ‌چين


حفاظت از خوردگي                         corrosion protection
[? خوردگي] به‌كارگيري هر يك از روشهايي كه به كاهش خوردگي فلز منجر مي‌شود


حفاظت  شنوايي                                 hearing protection
[? شنوايي‌شناسي] انجام اقدامات لازم و به‌كارگيري روشها و وسايل مورد نياز براي كاهش اثرات زيانبار نوفه
متـ . شنوايي‌باني


حفره                                                                      vesicle
[زمين] كاواكي با شكلهاي متنوع در گدازه‌ها كه بر اثر به دام افتادن حباب گاز در حين سرد شدن گدازه به وجود مي‌آيد


حفره‌دار                                                               vesicular
[زمين ] ويژگي بافت سنگي با حفره‌هاي فراوان


حفره‌زايي آب داغ                                  hot water pitting
[? خوردگي] حفره‌زايي برق‌شيميايي در لوله‌هاي مسي سامانة آب گرم خانگي، ناشي از رسوب ذرات بسيار ريز در جدارة داخلي لوله‌ها كه نقش كاتد را ايفا مي‌كند و سبب از ميان رفتن فيلم (film) محافظ مس مي‌شود


حفره‌زايي آب سرد                              cold water pitting
[? خوردگي ] حفره‌زايي برق‌شيميايي در لوله‌هاي مسي سامانة آب سرد خانگي بر اثر اكسيژن و كربن‌دي‌اكسيد موجود در آب


حفظ كُلَش                                            stubble retention
[زراعت] نگهداشتن كُلَش بر روي زمين به‌ صورت خاكپوش


حقِّ ممتاز بازگرداني                                       salvage lien
[دريايي ] نوعي حق ممتاز دريايي كه براي بازگردان نسبت به كشتي يا كالاهاي آن در روند بازگرداني تا زمان وصول مطالبات محفوظ است


حقِّ ممتاز دريايي                                         maritime lien
[دريايي] حقي كه بر كشتي و تجهيزات و كالاهاي آن براي تضمين پرداخت بدهي و خسارت براي مدعي وجود دارد و تسهيم آن به ‌موجب قانون است


حقِّ ممتاز مالك كشتي                          shipowner’s lien
[دريايي] حق قانوني مالك كشتي براي در اختيار گرفتن كالا تا زمان تصفيه‌حساب امور مربوط به كراية بار يا قرارداد اجارة كشتي يا خسارت ديركرد يا ساير موارد


حكومت يكپارچه                                          unitary state,
 unitary government
[سياسي] نوعي حكومت كه در آن تنها دولت مركزي اقتدار دارد


حلزون‌نگاره                                     electrocochleogram
[? شنوايي‌شناسي] نمودار حاصل از الكترو حلزون‌ ‌نگاري
حلزون‌نگاري  ?  الكتروحلزون‌نگاري


حلقة  آتش‌زاد                                                       fire ring
[جنگل] حلقة آسيب‌زادي كه بر اثر آتش در بُن‌لاد به‌ وجود مي‌آيد


حلقة  آسيب‌زاد                                         traumatic ring,
 traumatic zone
[جنگل] بخشي از بافت زخمي‌شده كه در نتيجة آسيب‌ديدگي بُن‌لاد ايجاد مي‌شود


حلقة برق‌زاد                                               lightning ring
[جـنگل] حلقة آسـيب‌زادي كه بر اثر آذرخش خفيف در بُن‌لاد به‌ وجود مي‌آيد


حلقة پشت‌بند                                              backing ring
[متالورژي] پشت‌بندي به شكل حلقه كه عموماً در جوشكاري لوله‌ها به كار مي‌رود


حلقه‌پوسه                                                             ring rot
[جنگل] هر نوع پوسيدگي در حلقه‌هاي رشد كه عمدتاً در چوب پيشين حلقه‌هاي رشد به‌ وجود آيد


حلقة  خشكي‌زاد                                           drought ring
[جنگل] حلقة آسيب‌زادي كه بر اثر خشكسالي در بُن‌لاد به‌ وجود مي‌آيد


حلقة  رشد                                                     growth ring
[جنگل] شكل حلقوي لاية رشد در برش عرضي درختان


حلقه‌قرمزي                                               red ring decay,
 red ring rot
[جنگل] نوعي بيماري كه بر اثر نوعي قارچ بر روي درختان سوزني‌برگ نيمكرة شمالي ايجاد مي‌شود


حلقة كاذب                                                         false ring
[جنگل] حلقة دوم يا حلقة رشد تأخيري كه در يك دورة رويش در نتيجة شرايط نامساعدي مانند خشكي يا سرماي ديررس يا خزان زودرس ايجاد مي‌شود


حلقة  ناپيوسته                                   discontinuous ring
[جنگل] حلقة رشدي كه به ‌سبب خفته بودن بخشهايي از بُن‌لاد دورتادور ساقه را به‌طور كامل فرا نگرفته باشد


حلقة نجات  ?  شناوة  نجات


حلقة يخ‌زاد                                                   frost ring
[جنگل] حلقة آسيب‌زادي كه بر اثر يخبندان ديررس در بُن‌لاد به ‌وجود مي‌آيد


حمل ‌و نقل رابط                          connecting transport
[ گردشگري ] جابه‌جا كردن مسافران از نقطه‌اي به نقطة ديگر براي برقراري ارتباط ميان دو وسيلة نقلية غالباً متفاوت


حملة  برخوردي                               impingement attack
[? خوردگي ] نوعي خوردگي فرسايشي موضعي كه بر اثر تلاطم يا برخورد جريان مايع به وجود مي‌آيد
متـ . خوردگي  برخوردي               impingement corrosion


حملة  سولفيدي                                           sulfide attack
[? خوردگي ] خوردگي آلياژهاي مس در آبهاي خنك‌كننده كه به‌ دليل آلوده‌كننده‌هاي سولفيدي و پلي‌سولفيدي موجود در آب شور دريا رخ مي‌دهد


حملة هاليدي                                                halide attack
[? خوردگي ] خوردگي فلز يا آلياژ توسط هاليدها (هالوژنها) كه اتمهاي فلز را اكسيد مي‌كنند و يك پوستة هاليدي تشكيل مي‌دهند
حملة  هيدروژني                                     hydrogen attack
[? خوردگي] تشكيل متان يا گازهاي حاصل از واكنش هيدروژن با اكسيدها يا كاربيدهاي احياشدة داخل آلياژ در دماي بالا كه به ساختار آلياژ آسيب مي‌رساند


حملة  هيدروژني دمابالا
 high-temperature hydrogen attack
[? خوردگي] كاهش استحكام و انعطاف‌پذيري فولاد به‌ دليل واكنش دمابالاي هيدروژن با كاربيدهاي موجود كه منجر به كربن‌زدايي و ايجاد شكافهاي داخلي مي‌شود


حنا                                                                     Lawsonia
[گياهي] سرده‌اي از حنائيان كه بومي مناطق نيمه‌خشك گرمسيري و نيمه‌گرمسيري افريقا و جنوب آسيا و شمال استراليا است و از قديم از آن براي رنگ‌آميزي پوست و مو و ناخن و چرم و پشم استفاده مي‌شده است


حنائيان                                                            Lythraceae
[ گياهي ] تيره‌اي از موردسانان علفي چندساله يا درختچه‌اي با حدود 31 سرده و حدود 620 گونه كه اغلب در نواحي گرمسيري پراكنده هستند و در امريكاي جنوبي و افريقا تنوع زيادي دارند


حوضچة  كِشَندي                             tidal pool, tide pool
[? اقيانوس‌شناسي، جَوّ، زمين ] حوضچة آب‌ باقيمانده از فعاليت كِشَندي


حوضة  ژرف‌اقيانوس ? حوضة ژرف‌دريا


حوضة ژرف‌دريا                                        deep-sea basin
[? اقيانوس‌شناسي] بخشي از بستر عميق اقيانوس كه فاصلة بسيار با خشكي دارد و در زير آن پوستة بازالتي قرار دارد
متـ حوضة  ژرف‌‌اقيانوس                        deep-ocean basin


حوضة  كِشَندي                                                 tidal basin
[? اقيانوس‌شناسي، زمين، نقشه‌برداري] حوضة طبيعي يا مصنوعي كه تحت ‌تأثير فعاليت كِشَندي قرار دارد


حولة قدي                                 bath sheet, bath blanket
[ گردشگري ] حولة بسيار بزرگ حمام


حولة  لباسي                                                         bathrobe
[ گردشگري] حولة گشاد و آستين‌داري كه قبل يا بعد از استحمام به تن مي‌كنند


حيطه‌بندي                                          compartmentation
[نظامي ] فراهم ساختن امكان دسترسي محدود به اطلاعات براي افرادي كه براي انجام كاري مشخص به اطلاعات خاصي نياز دارند


خخار                                                              spike   
[? ميكرب] نوعي برجستگي بر روي سطح ذرة ويروسي


خاراشكنيان                                               Saxifragaceae
[ گياهي ] تيره‌اي از خاراشكن‌سانان علفي هميشه‌سبز يا خزان‌دار با 30 سرده و 580 گونه كه به ‌طور گسترده در نواحي سرد و معتدل شمالي و خصوصاً در مناطق صخره‌اي مي‌رويند و برگهاي آنها قاعده‌اي و ساده و گلهايشان داراي تقارن شعاعي است و كاسه و جام مجزا با پنج كاسبرگ و پنج گلبرگ دارند


خارج از اجاره                                                        off-hire
[دريايي ] ويژگي كشتي تحت اجاره‌اي كه اجاره‌‌كننده به ‌دليل عدم امكان استفاده از آن از پرداخت اجاره معاف مي‌شود
خارعروس                                                              Morina
[ گياهي ] سرده‌اي از خارعروسيان با حدود ده گونه كه از اروپا تا شرق آسيا پراكنده هستند


خارعروسيان                                                   Morinaceae
[ گياهي ] تيره‌اي از خواجه‌باشي‌سانان علفي ضخيم چندساله با سه سرده و هفده گونه كه به ‌صورت بومي در اوراسيا از بالكان تا چين پراكنده هستند، برگهاي آنها طوقه‌اي و گلها با تقارن دوطرفه است كه در چرخه‌هاي متوالي قرار دارند و حلقه‌اي اضافي به‌ نام كاسة فرعي (epicalyx) گلها را احاطه كرده است


خاس                                                                           Ilex
[ گياهي ] سرده‌اي از خاسيان درختي كوچك يا درختچه‌اي معمولاًٌ هميشه‌سبز و به‌ندرت خزان‌دار با بيش از 270 گونه كه در مناطق گرمسيري جنوب امريكا و مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري آسيا پراكنده‌اند؛ گلهاي اين گياهان معمولاً چهارپر و به‌ندرت پنج تا نُه‌پر است؛ ميوة آنها شفت كروي يا كروي كشيده به رنگ قرمز يا سياه و به‌‌ندرت زرد است


خاس‌سانان                                                     Aquifoliales
[ گياهي ] راسته‌اي از گياهان پيوسته‌گلبرگ با بيش از 500 گونه و پنج تيره


خاك  آهكي                                              calcareous soil
[زمين ] خاكي كه مقدار كلسيم‌كربنات آزاد آن به حدي است كه در هنگام واكنش با اسيد مي‌جوشد


خاك‌ارّه                                                                 sawdust
[جنگل] خرده‌هاي بسيار ريز چوب كه بر اثر ارّه‌كشي به‌ وجود مي‌آيد


خاك  بازمانده                                                      relict soil
[زمين] خاك تشكيل‌شده بر روي يك چشم‌انداز قديمي كه با رسوبات جوان‌تر پوشيده نشده است


خاكچال زي‌واكنشي                            bioreactor landfill
[محيط‌زيست] نوعي خاكچال كه در آن براي تسريع تجزية زيستي شيرابة توليدشده به پسماند برگشت داده مي‌شود


خاك  خودپوش                                   self-mulching soil
[زراعت] خاكي كه لاية سطحي آن به‌قدري فشرده است كه بر اثر ضربة قطره‌هاي باران از ميان نمي‌رود و مانند خاكپوش از لاية زير محافظت مي‌كند


خاكريز                                                         parapet
[نظامي] ديوارة دفاعي خاكي براي حفاظت در برابر آتش توپخانة دشمن


خاكريز گدازه                                                    lava levee
[زمين ] ورقه‌هاي سنگ‌پايي از گدازه كه بر روي مسيرهاي طبيعي خود جريان يافته و خاكريزي جامد به وجود مي‌آورد


خاك‌سپاري  ?  تدفين


خاكسترخانه                                                     cinerarium
[باستان‌شناسي ] محل نگهداري خاكستردانها


خاكستردان                                             cinerary vessel,
 burial urn, funerary urn, funeral urn,
 cremation urn, cinerary urn,
 burial pot
[باستـان‌شناسي] ظرفي براي نگـهداري خاكـستر سوختة يك يا چند جسد


خاكستردان ‌سپاري                                urned cremation
[باستان‌شناسي] قرار دادن بقاياي سوختة استخوانهاي انسان يا جانور در درون خاكستردان
خاكسترسنگ                                                      ash stone
[زمين ] سنگي متشكل از خاكستر آتشفشاني


خاك‌ورزي تكميلي                                 after cultivation
[زراعت] انجام عمليات خاك‌ورزي بعد از سبز شدن گياه زراعي


خاكه‌بلور                                         frazil crystals, frazil
[جَوّ] يخ‌بلورهايي كه در آب اَبَرسرد متلاطم شكل مي‌گيرند و تلاطم مانع از به ‌هم چسبيدن آنها مي‌شود
متـ . يخ  سوزنكي                                            needle ice


خاكه‌چوب                                                 wood flour
[جنگل] چوب كاملاً خردشده كه با گذراندن از الكهاي متعدد درجه‌بندي مي‌شود
متـ . پودر  چوب


خاكه‌يخ                                                                frazil ice
[جَوّ] 1. انباشت خاكه‌بلور در حجمي از آب 2. مرحلة آغازين تشكيل يخ در آب متلاطم


خال‌جوش                                                           tack weld
[متالورژي ] هر يك از جوشهاي كوچك فاصله‌دار براي هم‌راستا نگاه داشتن قطعات در حين جوشكاري اصلي


خالي‌ماند  ايستگاه                          berth clearance time
[درون‌شهري] كمترين فاصلة زماني ممكن بين خروج يك اتوبوس از ايستگاه و ورود اتوبوس ديگر به آن


خاموش‌سازي ژن                                       gene silencing
[ژن‌شناسي ] منع بيان ژن


خاموشگر                                                               silencer
[ژن‌شناسي] توالي كوتاهي از دِنا، در نزديكي يا داخل يك ژن، كه مانع بيان آن مي‌شود
متـ . عنصر خاموشگر                              silencer element


خانوادة حبه                                        domain family
[? پروتگان‌شناسي ] مجموعه‌پروتئينهايي كه از لحاظ ساختاري و عملكردي متنوع، اما در بخشي از توالي مشترك هستند و اين اشتراك نقش ساختاري و عملكردي خاصي به آنها مي‌دهد


خانوادة  هم‌پيوستة  تابعها
 equicontinuous family of functions
[رياضي ] خانواده‌اي از تابعها مانند   از فضاي سنجه‌اي  به فضاي سنجه‌اي ، با اين ويژگي كه به ازاي هر   عدد   يافت شود، به‌ طوري‌ كه به ازاي هر  و  از  و هر ، اگر  ، آنگاه


خدمات اختياري گردشگري        optional tourism service
[ گردشگري ] بخشي از خدمات گردشگري كه هزينة آن در قيمت برنامة سفر در نظر گرفته نشده ‌است، اما مسافر امكان انتخاب و خريد آن را دارد


خدمات اطلاعاتي                            information services
[ كتابداري ] فعاليتهاي مربوط به عرضة اطلاعات و خدمات مرتبط با آن بنا به نياز كاربران


خدمات اطلاعاتي كتابخانه    library information services
[ كتابداري] خدماتي كه كتابخانه در پاسخ به نيازهاي كاربران دربارة يك موضوع ارائه مي‌دهد


خدمات تهية بليت                                  ticket service
[ گردشگري ] تهيه و فروش انواع بليت‌هاي ورودي به جاذبه‌هاي گردشگري در مراكز اقامتي
خدمات  جنبي                                 ancillary services
[ گردشگري ] خدماتي از قبيل تميز كردن و جابه‌جايي وسايل مهمانان در مراكز اقامتي


خدمات رواديد                                         visa service
[گردشگري] كمك به مسافران براي اخذ مجوز قانوني از كنسولگري يا ادارة مهاجرت محلي براي ورود به يك كشور يا خروج يا عبور از آن


خدمات سلامت                                         health services
[علوم سلامت] خدماتي كه زير نظر متخصصان سلامت يا مستقيماً به دست آنها براي حفظ يا بهبود يا بازيابي سلامت انجام مي‌شود


خدمات گردشگري                             tourism services
[ گردشگري ] مجموعِ خدماتي كه به مسافران و بازديدكنندگان و گردشگران ارائه مي‌شود


خراب ـ كارا                  fail-operative fail-operational,
[درون‌شهري، ريلي، هوايي] ويژگي سامانه‌اي كه در صورت خرابي، علي‌رغم هشداردهي، در عملكردش محدوديتي ايجاد نمي‌شود


خرابي‌ايمن                                                          fail-safe 1
[درون‌شهري، ريلي، هوايي] ويژگي سامانه‌اي كه در صورت خرابي خطري براي افراد يا خللي در سامانه‌هاي ديگر ايجاد نشود و آسيب به حداقل برسد


خرابي‌ايمن باز                                  fail-safe open, FSO
[درون‌شهري، ريلي، هوايي] ويژگي قطعه يا دريچه‌اي خرابي‌ايمن كه در صورت بروز خرابي همچنان باز باقي مي‌ماند


خرابي‌ايمن بسته                              fail-safe close, FSC
[درون‌شهري، ريلي، هوايي] ويژگي قطعه يا دريچه‌اي خرابي‌ايمن كه در صورت بروز خرابي همچنان بسته باقي مي‌ماند يا بسته مي‌شود


خرابي‌تاب                                                          fail-active
[درون‌شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي سامانه‌اي كه در صورت بروز خرابي، بدون هشداردهي، همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد


خرابي‌ناتاب                                                     fail-passive
[درون‌شهري، ريلي، هوايي ] ويژگي سامانه‌اي كه در صورت بروز خرابي، بدون هشداردهي، از كار مي‌افتد


خربزة  درختي                                                       Carica  
[ گياهي ] سرده‌اي از خربزه‌درختيان به ارتفاع حداكثر ده متر، بدون انشعاب، با 45 گونه كه اغلب در مناطق گرمسيري امريكا پراكنده هستند؛ برگهاي گياهان اين سرده نرم و لَپ‌دار به طول 30 تا 60 سانتي‌متر با دمبرگ بلند است كه در بالاي تنه به‌ صورت خوشه‌اي قرار گرفته‌اند؛ گلهاي آنها تك‌جنسي با ده پرچم در دو حلقه و مادگي آنها داراي يك كلالة بدون پاية پنج‌‌لَپي است


خرد‌ بوم‌شناسي اطلاعات
 micro-ecology of information
[ كتابداري] مطالعة روابط متقابل فرد و سازمان و فنّاوري با محيط اطلاعاتي در مقياس فردي در مسئوليتهاي اجتماعي و حرفه‌اي و شخصي


خُردفيزيك  اَبر                                 cloud microphysics
[جَوّ] فرايندهاي مرتبط با اَبر مانند رشد و تبخير كه در مقياس هواويز منفرد يا ذره‌بارش رخ مي‌دهد


خُردكاني                          micromineral, trace element
[ تغذيه] مادة كانيايي كه نياز بدن به آن كمتر از صد ميلي‌گرم در روز است


خُردمغذي                                                    micronutrient
[ تغذيه] مادة مغذي‌اي كه نياز روزانه به آن نسبتاً كم است، شامل ويتامينها و مواد كانيايي
خرزهره                                                                 Nerium
[ گياهي ] سرده‌اي از خرزهره‌ايان درختچه‌اي شيرابه‌دار با پنج تا هشت گونه كه در ناحية مديترانه و مناطق نيمه‌‌گرمسيري آسيا تا ژاپن پراكنده‌اند، برگهاي گياهان اين سرده متقابل يا سه‌تايي و گل‌آذين آنها انتهايي با گلهاي زيباست


خُرفه                                                                   Portulaca
[ گياهي ] سرده‌اي از خُرفه‌ايان علفي يك‌سالة گوشتي گسترده بر روي زمين با 40 تا 100 گونه كه برگهاي قاشقي‌شكل و ساقه‌هاي قرمز و گلهايي دارند كه در نور خورشيد مي‌شكفد


خُرفه‌ايان                                                    Portulacaceae
[ گياهي] تيره‌‌اي از ميخك‌سانان علفي يا درختچه‌اي با حدود بيست سرده و 580 گونه كه پراكنش جهاني دارند، اما بيشتر در مناطق نيمه‌خشك نيمكرة جنوبي مثل افريقا و استراليا و امريكاي جنوبي مي‌رويند


خرك                                            bridge, ponticello
[موسيقي ] قطعة كوچكي در سازهاي زهي كه زه‌ها را از صفحة صوتي بالاتر نگه مي‌دارد


خرما                                                                      Phoenix
[ گياهي] سرده‌اي از خرمائيان درختي با حدود سيزده گونه كه در جزاير قناري و افريقاي شمالي و خاورميانه و پاكستان و هند و ايالت كاليفرنيا در امريكا يافت مي‌شوند؛ درخت خرما تقريباً تا 23 متر رشـد مي‌كند؛ ساقة آن پوشـيده از بقاياي قاعدة برگهاي قـديمي اسـت و به تاجي زيبا از برگهاي شـانه‌اي بلند به طـول حداكثر پنـج متر منتهي مي‌شود؛ سنبلـة گلها از محور برگـهاي سال قبل خارج و منشعب مي‌شود و گلهاي نر و ماده بر روي پايه‌هاي مجزا ظاهر مي‌شوند و گرده‌افشاني در آنها به شكل مصنوعي صورت مي‌گيرد


خرماسانان                                                            Arecales
[ گياهي ] راسته‌اي نخل‌مانند با فقط يك تيره و 189 سرده و حدود 2400 گونه كه برخي از آنها اهميت اقتصادي دارند؛ با اينكه همة گونه‌هاي خرماسانان به‌جز تعداد كمي، محدود به مناطق گرمسيري و نيمه‌گرمسيري مي‌شوند، از لحاظ جغرافيايي و شكل ظاهري با يكديگر فرق دارند


خروج                                                        check-out
[ گردشگري ] تخلية اتاق و تصفية حساب


خروج  با تأخير                                     late check-out
[ گردشگري ] خروج مسافر از مهمانخانه ديرتر از زمان مقرر


خروج رايانه‌اي                               in-room check-out
[ گردشگري] انجام رايانه‌اي روال خروج و تصفية حساب در مهمانخانه با استفاده از رايانه


خروس اخته                                                           capon  
[ فنّاوري غذا] خروس بالغ‍ي ـ كه آن را عقيم كرده باشند


خروس بالغ                                                            cock    
[ فنّاوري غذا] پرندة نر بالغ اهلي اخته‌نشدة متعلق به سردة ماكيان (Galus) و راستة ماكيان‌سانان


خزانه                                                                     nursery
[زراعت] محلي كه در آن گياهان را براي انتقال به زمين اصلي يا پيوند زدن مي‌كارند


خسارت لغو                                      cancellation charge
[گردشگري] هزينه‌اي كه مسافر در صورت لغو كردن قرارداد سفر بايد بپردازد


خستگي                                                                 fatigue
[روان‌شناسي] واكنشي بهنجار و گذرا در برابر فشار و تنشهاي‌عاطفي و جسمي كه در آن فرد احساس ناراحتي مي‌كند و كارايي خود را از دست مي‌دهد
خستگي اصطكاكي                                   fretting fatigue
[? خوردگي] خستگي قطعه‌اي كه هم در معرض اصطكاك و هم تحت بار است و در نتيجه از عمر خستگي (fatigue life) آن كاسته مي‌شود


خستگي فلز                                                 metal fatigue
[? خوردگي ] كاهش فزايندة استحكام فلز بر اثر تنشهاي مكرر به‌ نحوي ‌كه هيچ يك از آنها از حد استحكام كششي نهايي فلز بيشتر نباشد


خشكي‌يخ                                                              land ice
[جَوّ] هر قسمت از پوشش يخ فصلي يا دائمي كرة زمين كه بر اثر انجماد بارش تشكيل مي‌شود و نقطة مقابل دريايخ است


خط اَبر                                                                cloud line
[جَوّ] نوار باريكي از اَبر كه اجزاي منفرد آن به ‌هم پيوسته‌اند و پهناي آن كمتر از يك درجة عرض جغرافيايي است


خط تاج                                                             crown line
[درون‌شهري] خط‌كشي‌اي كه دماغة ورودي و خروجي سطح ضربدري را به يكديگر وصل مي‌كند


خط چراغ‌جنگي                                                   light line
[ نظـامي ] خط مشـخصي كه پـس از آن خـودروهـا، در شب، مـلزم بـه خـاموش كـردن چـراغهاي معمـول خود و استفـاده از چراغـهاي فـروتـاب خـاصي هستنـد كـه از ديـد دشـمن پنهان مي‌ماند


خط حد                                                               boundary
[نظامي ] خطي فرضي كه ناحية تحت پوشش هر يك از يگانها را براي هماهنگيِ بهتر و جلوگيري از اختلال مشخص مي‌كند


خط خيز                                                             phase line
[نظامي] خطي براي واپايش و هماهنگي عمليات نظامي كه معمولاً به گونه‌اي انتخاب مي‌شود كه در منطقة عملياتي به‌ سهولت قابل تشخيص باشد


خط ديد‌بان ـ هدف                           observer-target line
[نظامي] خطي فرضي ميان ديد‌بان و هدف در هنگام ثبت مشاهدات


خط عبور يك                                                        lane one
[درون‌شهري] اولين خط عبور راه در مجاورت شانة راه


خط عزيمت                                            line of departure
[نظامي] خطي فرضي در جنگ زميني كه از آن براي ايجاد هماهنگي در حركت عناصر حمله استفاده مي‌شود


خط عقب‌روي                                       line of retirement
[نظامي ] خط حركت به عقب نيروهاي گشت


خط فرود                                                           line of fall
[نظامي] خطي فرضي و مماس بر منحني مسير گلولة توپ در نقطة برخورد با هدف


خط قبضه ـ هدف                          gun-target line, GTL
[نظامي] خطي فرضي و مستقيم از توپ تا هدف


خط كرانه                                                             shoreline
[? اقيانوس‌شناسي، زمين، نقشه‌برداري ] اثر سطح آب بر ساحل كه با كِشَند تغيير مي‌كند


خط كناره                                                             coastline
[? اقيانوس‌شناسي، زمين، نقشه‌برداري] خطي كه حداكثر پيشروي امواج توفاني بر روي ساحل/ كرانه را نشان مي‌دهد
خط مجال                                                              turnout
[درون‌شهري] خط عبور كوتاهي كه به يك راه دوخطة دوجهته اضافه مي‌شود تا وسايل نقلية كَُندرو بتوانند به آن وارد شوند يا در آنجا توقف كنند و در نتيجه عبور وسايل نقلية تُندرو امكان‌پذير شود


خط مورب                                                transversal line
[رياضي ] خطي كه دو يا چند خط را قطع كند


خط نشانه‌روي                                                  line of aim
[نظامي] خطي فرضي از نگاه شخص توپچي يا تيرانداز كه در امتداد آن، هدف قابل رؤيت است


خط‌نمونه                                                                transect
[جنگل] نوارنمونة بسيار باريكي كه در ميان پوشش گياهي مورد مطالعه قرار دارد


خطوارگي                                                             lineation
[زمين ] خطواره بودن ساختار يك سنگ


خطوارگي  پله‌اي ـ جدايشي
 parting-step lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي جدايشي كه ويژگي آن وجود تيغه‌هاي پله‌مانند تقريباً موازي است


خطوارگي  تقاطعي                         intersection lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي حاصل از تقاطع دو سطح تخت


خطوارگي جدايشي                                parting lineation
[زمين ] نوعي خطوارگي كه در آن بي‌نظميها يا رشته‌هاي نامشخص بر روي صفحات لايك‌بندي (lamination) ديده مي‌شود


خطوارگي جرياني                                  current lineation,
 parting-plane lineation
[زمين] نوعي خطوارگي جدايشي كه در آن تيغه‌هاي خطي كوچك در فواصل چند ميلي‌متري تا چند سانتي‌متري از يكديگر قرار گرفته‌اند


خطوارگي كنگره‌اي                         crenulation lineation
[زمين] نوعي خطوارگي كه ويژگي آن وجود لولاهاي چينهاي كوچك يا كنگره‌هايي است كه در ايجاد رَخ كنگره‌اي مؤثر هستند


خطواره                                              &nbs